Menu
RSS
A+ A A-

СПО ПРЕ­ЛА­ЗИ ЦЕН­ЗУС

Про­мо­ци­ја Срп­ског по­кре­та об­но­ве у Ши­ду одр­жа­на је у про­сто­ри­ја­ма ове по­ли­тич­ке стран­ке ко­ме је по­ред чла­но­ва Оп­штин­ског од­бо­ра СПО и сим­па­ти­зе­ра при­су­ство­вао и Влај­ко Се­нић, члан нај­у­жег ру­ко­вод­ства СПО.

Нај­ве­ћи део свог из­ла­га­ња Се­нић је по­све­тио про­грам­ским опре­де­ле­њи­ма СПО као и ве­ли­ком до­при­но­су ове стран­ке у обла­сти спољ­не по­ли­ти­ке на­ше зе­мље. "Оно што је пред­сед­ник на­ше стран­ке Вук Дра­шко­вић учи­нио као ми­ни­стар спољ­них по­сло­ва у по­след­ње вре­ме на­ро­чи­то око пи­та­ња ста­ту­са Ко­со­ва је је­дан од нај­ја­чих ар­гу­ме­на­та са ко­ји­ма из­ла­зи­мо пред би­ра­че.

Исто та­ко наш еко­ном­ски про­грам је ме­ђу нај­бо­љи­ма и за­то са пра­вом оче­ку­је­мо да и да­ље оста­не­мо као пар­ла­мен­тар­на стран­ка. Оче­ку­јем да ће се на­шем про­гра­му при­дру­жи­ти и они на­ши сим­па­ти­зе­ри и чла­но­ви ко­ји су по­след­њих го­ди­на ап­сти­ни­ра­ли", на­гла­сио је Се­нић. На­кон ње­га го­во­ри­ли су Не­ма­ња Ра­ди­вој­шић, кан­ди­дат СПО за на­род­ног по­сла­ни­ка и Жи­ка Илић пред­сед­ник ОО СПО у Ши­ду.На­кон Се­ни­ћа у шид­ској оп­шти­ни је бо­ра­вио и Ан­ђел­ко Трп­ко­вић, ди­рек­тор СПО и шеф из­бор­ног шта­ба ко­ји је за­јед­но са чла­но­ви­ма ове стран­ке по­се­тио Мо­ро­вић. Трп­ко­вић је тим по­во­дом из­ја­вио да по­след­ње ан­ке­те го­во­ре да ће СПО си­гур­но ући у пар­ла­мент Ср­би­је. "Са­ма пред­из­бор­на кам­па­ња СПО је дру­га­чи­ја од оста­лих стра­на­ка. Ми смо же­ле­ли, а ве­ру­јем и ус­пе­ли, да нај­ши­рем ауди­то­ри­ју­му пре­до­чи­мо наш про­грам на је­дан нов на­чин и све го­во­ри да смо у то­ме у пот­пу­но­сти ус­пе­ли", на­гла­сио је Трп­ко­вић.