Menu
RSS
A+ A A-

ДСС - НО­ВА СР­БИ­ЈАТри да­на пре ис­те­ка 2006. у са­ли би­о­ско­па у Ши­ду пред­ста­ви­ли су се ко­а­ли­ци­о­ни парт­не­ри Де­мо­крат­ска стран­ка Ср­би­је и Но­ва Ср­би­ја са сло­га­ном "Жи­ве­ла Ср­би­ја".Под­се­ћа­ју­ћи на ре­зул­та­те у пе­ри­о­ду от­ка­ко се на­ла­зе на вла­сти, Ср­ђан Ма­ле­ше­вић, пред­сед­ник Оп­штин­ског од­бо­ра ДСС Шид, по­ме­нуо је из­ме­ђу оста­лог, и до­ла­зак се­дам ми­ни­ста­ра на под­руч­је оп­шти­не Шид за­слу­гом ове стран­ке.Да­ни­ло Го­лу­бо­вић, се­кре­тар Ми­ни­стар­ства за по­љо­при­вре­ду је ре­као да Вла­да Ре­пу­бли­ке Ср­би­је на че­лу са Во­ји­сла­вом Ко­шту­ни­цом хо­ће се­ља­ка за парт­не­ра, а то је и по­ка­за­ла олак­ши­ца­ма ко­је му је омо­гу­ћи­ла. По­бе­да ове ко­а­ли­ци­је би­ће бо­ља и за по­ли­тич­ке про­тив­ни­ке, ка­же Го­лу­бо­вић, јер ће и они бо­ље жи­ве­ти.Сан­да Ра­шко­вић - Ивић се при­се­ти­ла сво­јих пр­вих до­ла­за­ма у Шид и го­сто­љу­би­во­сти ње­го­вих гра­ђа­на при­ли­ком до­ла­ска прог­на­ни­ма из Хр­ват­ске. Све­сна да на про­сто­ри­ма Ср­би­је не те­че мед и мле­ко, ре­кла је да је Вла­да у Ср­би­ји уло­жи­ла на­по­ре да се убла­же те­шко­ће тран­зи­ци­је у ко­јој се на­ша зе­мља на­ла­зи. Не обе­ћа­ва­ју­ћи ша­ре­не ла­же, обе­ћа­ла је да ће 2011. сви ко­ји са­да бу­ду гла­са­ли за ову ко­а­ли­ци­ју мо­ћи ре­ћи - вре­де­ло је гла­са­ти за ове љу­де.

Пред­ста­вља­њу ове ко­а­ли­ци­је при­су­ство­ва­ли су и го­сти из Ру­ме, Ин­ђи­је и Ста­ре Па­зо­ве.