Menu
RSS
A+ A A-

РЕ­ФЕ­РЕН­ДУМГра­ђа­ни Ши­да су се по­зи­тив­но из­ја­сни­ли о уво­ђе­њу но­вог са­мо­до­при­но­са за пе­ри­од од 1.12.2007. до 31.12.2013. год. На­кон што је Од­бор за при­пре­му и спро­во­ђе­ње ре­фе­рен­ду­ма са­оп­штио по­зи­тив­не ре­зул­та­те Ве­ће ме­сне упра­ве Шид је кон­ста­то­ва­ло да је по­сту­пак из­ја­шња­ва­ња гра­ђа­на Ши­да спро­ве­ден на за­кон­ски на­чин и да ће уво­ђе­ње но­вог са­мо­до­при­но­са омо­гу­ћи­ти ре­а­ли­за­ци­ју број­них про­је­ка­та.Из­ја­шња­ва­ње пи­сме­ним пу­тем гра­ђа­на Ши­да тра­ја­ло је од 10. до 18. де­цем­бра и у том вре­ме­ну од укуп­но упи­са­них 13442 гра­ђа­на са пра­вом гла­са за но­ви са­мо­до­при­нос је гла­са­ло њих 7072 што у про­цен­ти­ма из­но­си 53 по­сто. Пла­ни­ра­но је да се у на­ред­них се­дам го­ди­на у град­ску ка­су сли­је из­нос од 216 ми­ли­о­на ди­на­ра.


У ма­те­ри­ја­лу ко­ји је био са­чи­њен не­по­сред­но пре ре­фе­рен­ду­ма Ве­ће ме­сне упра­ве Шид је пре­зен­то­ва­ло мо­гу­ће про­јек­те ко­ји би се тре­ба­ло из­ве­сти у на­ред­них се­дам го­ди­на у нај­ве­ћем ме­сту у оп­шти­ни. Реч је углав­ном о ко­му­нал­ним ин­фра­стру­тур­ним објек­ти­ма ко­ји ће се по­че­ти гра­ди­ти већ од на­ред­ног про­ле­ћа.Ин­те­ре­сант­но је да је го­то­во исто­вре­ме­но са об­ја­вљи­ва­њем од­лу­ке о по­зи­тив­ном ис­хо­ду ре­фе­рен­ду­ма усле­ди­ла и од­лу­ка СО Шид о то­ме да ће се убу­ду­ће сред­ства свих ме­сних са­мо­до­при­но­са у го­то­во свим на­се­ље­ним ме­сти­ма у оп­шти­ни (укљу­чу­ју­ћи и са­мо­до­при­нос у Ши­ду) као јав­ни при­хо­ди чи­ни­ти са­став­ни део оп­штин­ског бу­џе­та.

Ипак у Ве­ћу ме­сне упра­ве Шид се на­да­ју да ће за­јед­нич­ким на­по­ри­ма и са­рад­њом са од­го­ва­ра­ју­ћим оп­штин­ским слу­жба­ма и ин­сти­ту­ци­ја­ма сва сред­ства ко­ја ће би­ти оства­ре­на из но­во­у­ве­де­ног са­мо­до­при­но­са од­ла­зи­ти на ре­а­ли­за­ци­ју пла­но­ва у гра­ду Ши­ду.