Menu
RSS
A+ A A-

СКУП­ШТИ­НА ОП­ШТИ­НЕ ШИДНа по­след­њој ово­го­ди­шњој сед­ни­ци од­бор­ни­ци СО Шид су усво­ји­ли од­лу­ку о бу­џе­ту оп­шти­не за 2007. го­ди­ну. Иако се у пр­во­бит­ном пред­ло­гу ко­ји је не­дав­но био на рас­пра­ви про­јек­ци­ја но­вог бужета пла­ни­ра­ла у из­но­су од 425 ми­ли­о­на ди­на­ра нај­но­ви­јом од­лу­ком СО Шид у иду­ћој го­ди­ни бу­џет оп­шти­не ће из­но­си­ти 487 ми­ли­о­на ди­на­ра.До по­ве­ћа­ња бу­џе­та до­шло је на­кон што је до­не­та од­лу­ка да се и ме­сни са­мо­до­при­но­си уве­ду као јав­ни при­хо­ди. То зна­чи да ће бу­џет оп­шти­не Шид у од­но­су на про­шло­го­ди­шњи би­ти уве­ћан за јед­ну тре­ћи­ну. Обра­зла­жу­ћи ова­кав пред­лог на­чел­ни­ца оде­ле­ња за при­вре­ду и бу­џет СО Шид На­да Цви­ја­но­вић је ис­та­кла да и по­ред ве­ли­ког по­ве­ћа­ња у од­но­су на прет­ход­ни, но­ви бу­џет је пла­ни­ран на ре­ал­ним иyво­ри­ма. "Је­ди­на не­по­зна­ни­ца у овом тре­нут­ку је из­нос тран­сфер­них сред­ста­ва од стра­не Ре­пу­бли­ке јер но­ви бу­џет Ср­би­је још ни­је до­нет. Оста­ле став­ке на при­хо­дов­ној стра­ни су пла­ни­ра­не на ре­ал­ним осно­ва­ма и ми се на­да­мо да ће као и ове го­ди­не фи­нан­си­ра­ње бу­џет­ских ко­ри­сни­ка би­ти ста­бил­но" на­гла­си­ла је Цви­ја­но­вић.


Као што се оче­ки­ва­ло опо­зи­ци­о­ни од­бор­ни­ци су ова­кву про­јек­ци­ју бу­џе­та сма­тра­ли не­ре­ал­ном и не­по­треб­ном. Пред­сед­ник од­бор­нич­ког клу­ба ДС-ПСС Жељ­ко Бре­сто­вач­ки је ис­та­као да је по­ве­ћа­ње бу­џе­та у овим окви­ри­ма јед­но­став­но не­при­хва­тљи­во. "Пла­ни­ра­ти по­ве­ћа­ње бу­џе­та за јед­ну тре­ћи­ну у оп­шти­ни у ко­јој је око шест хи­ља­да не­за­по­сле­них и у ко­јој при­вред­на ак­тив­ност го­то­во не мр­да са мр­тве тач­ке је не­до­пу­сти­во и вр­ло бр­зо ће гра­ђа­ни на­ше оп­шти­не осе­ти­ти по­сле­ди­це ове не­ра­зум­не од­лу­ке" на­гла­сио је Бре­сто­вач­ки.Пред­став­ни­ци од­бор­нич­ког клу­ба ДСС-СПО (ко­ји ина­че уче­ству­ју у вла­да­ју­ћој ко­а­ли­ци­ји у оп­шти­ни) има­ли су при­мед­бе на став­ку бу­џе­та ко­ја се од­но­си на те­ку­ћу бу­џет­ску ре­зер­ву ко­ја је ове го­ди­не пла­ни­ра­на у из­но­су од 38 ми­ли­о­на ди­на­ра. Шеф од­бор­нич­ког клу­ба ДСС-СПО Зо­ран Се­ме­но­вић је сма­трао да се овај из­нос тре­ба сма­њи­ти за 15 ми­ли­о­на ди­на­ра и та сред­ства усме­ри­ти углав­ном за рад јав­них пред­у­зе­ћа и уста­но­ва по­себ­но у обла­сти кул­ту­ре и спор­та. Иако је из­гле­да­ло да ће пи­та­ње усва­ја­ња од­лу­ке о но­вом бу­џе­ту до­ћи у пи­та­ње, на­кон па­у­зе и до­го­во­ра пред­сед­ни­ка оп­шти­не Шид Ми­те Авра­мо­ва са од­бор­ни­ци­ма ДСС-СПО по­стиг­нут је до­го­вор та­ко да су и од­бор­ни­ци из ове од­бор­нич­ке гру­пе по­ред пред­став­ни­ка СРС, СПС и СНС гла­са­ли за но­ви бу­џет.