Menu
RSS
A+ A A-

ЈКП "СТАН­ДАРД" ИЗ ШИ­ДАСви ор­га­ни­за­ци­о­ни де­ло­ви до­бро ра­ди­лиАм­би­ци­о­зни пла­но­ви и у те­ку­ћој го­ди­ни - на­ја­вљу­је ди­рек­тор Мар­ко Ба­јићЗа­по­сле­ни у ЈКП "Стан­дард" у Ши­ду мо­гу сло­бод­но да по­ву­ку по­зи­тив­ну цр­ту на кра­ју 2006. го­ди­не у ко­јој се до­ста ра­ди­ло и ин­ве­сти­ра­ло у свим сег­мен­ти­ма де­лат­но­сти овог јав­ног пред­у­зе­ћа. Пре­ма ре­чи­ма ди­рек­то­ра пред­у­зе­ћа Мар­ка Ба­ји­ћа, до­ста то­га тре­ба на­бро­ја­ти али кре­ни­мо ре­дом.На гра­нич­ном пре­ла­зу Шид - То­вар­ник по­ста­вљен је са­ни­тар­ни чвор, у скло­пу уре­ђе­ња овог гра­нич­ног пре­ла­за, а ин­ве­сти­ци­ја из­но­си 2,2 ми­ли­о­на ди­на­ра. На гра­нич­ном пре­ла­зу Ба­тров­ци је оспо­со­бљен нов са­ни­тар­ни чвор, тач­ни­је по­ста­вље­на су два кон­теј­не­ра и ова ин­ве­сти­ци­ја из­но­си око ми­ли­он ди­на­ра.- Ку­пље­но је и во­зи­ло мар­ке "Џон­стон" за чи­шће­ње и одр­жа­ва­ње гра­нич­ног пре­ла­за и чи­сто­ће гра­да. Во­зи­ло је ку­пље­но на кре­дит и ко­шта 3,6 ми­ли­о­на ди­на­ра. Три во­зи­ла за од­во­же­ње сме­ћа за­до­во­ља­ва­ју све по­тре­бе, а по це­ни услу­ге смо нај­јеф­ти­ни­ји у Вој­во­ди­ни па и Ср­би­ји. Као при­мер мо­гу ре­ћи да се у Су­бо­ти­ци за стан од 40 ква­дра­та из­но­ше­ње сме­ћа пла­ћа 300 ди­на­ра ме­сеч­но - ис­ти­че ди­рек­тор Мар­ко Ба­јић.


По­ред Ши­да, сме­ће се од­во­зи два пу­та ме­сеч­но и у Ку­ку­јев­ци­ма, Ба­чин­ци­ма, Ги­бар­цу, Бер­ка­со­ву, Би­кић До­лу и При­ви­ној Гла­ви, а опре­де­ље­ње је да "Стан­дард" из­но­си сме­ће и у пре­о­ста­лим Ме­сним упра­ва­ма у на­шој оп­шти­ни.Ин­ве­сти­ци­ја је би­ло и на зе­ле­ној пи­ја­ци и за­ме­ње­не су до­тра­ја­ле те­зге и по­ста­вље­но је 40 но­вих те­зги. Та­ко­ђе су из­бе­то­ни­ра­ни при­ла­зи и ре­гу­ли­са­на ка­на­ли­за­ци­о­на од­вод­ња. Већ на про­ле­ће се пла­ни­ра да се по­кри­је роб­ни део пи­ја­це, тач­ни­је укло­ни­ле би се нај­лон­ске фо­ли­је и дру­га им­про­ви­зо­ва­на за­шти­та од ки­ше и сун­ца, а у фи­нан­си­ра­ње по­ред "Стан­дар­да" ће се укљу­чи­ти и за­куп­ци те­зги.

- До­бар фи­нан­сиј­ски ефе­кат је оства­рен и од на­пла­ћи­ва­ња пар­кинг про­сто­ра у гра­ду, у то­ме је до­при­не­ло сва­ка­ко и ан­га­жо­ва­ње вој­ни­ка ко­ји ци­вил­но слу­же вој­ни рок на по­сло­ви­ма на­пла­те. Но­ви пар­кинг про­стор је отво­рен у Ули­ци Кне­за Ми­ло­ша, ка­па­ци­те­та 60-так во­зи­ла на ме­сту где је би­ла бив­ша згра­да "Во­до­во­да". До­бро је ра­ди­ла и Град­ска цве­ћа­ра, а по­себ­но про­дав­ни­ца ло­вач­ке и ри­бо­ло­вач­ке опре­ме, ко­ја је за не­што ви­ше од го­ди­ну да­на ра­да сте­кла ре­дов­не му­ште­ри­је, за­хва­љу­ју­ћи до­брим из­бо­ром ро­бе и снаб­де­ве­но­шћу - ка­же ди­рек­тор Ба­јић.Ин­ве­сти­ра­ња је би­ло и на гро­бљи­ма па је та­ко из­гра­ђе­но 60 гроб­ни­ца и из­бе­то­ни­ра­но 300 ква­драт­них ме­та­ра ста­за на Но­вом пра­во­слав­ном гро­бљу. На гро­бљи­ма у Ули­ци Ђу­ре Ки­ша је из­гра­ђе­но 200 ква­драт­них ме­та­ра ста­зе, а ове го­ди­не би гро­бља тре­ба­ла би­ти огра­ђе­на. Ве­ли­ка па­жња је по­све­ће­на озе­ле­ња­ва­њу гра­да и уре­ђе­њу зе­ле­них по­вр­ши­на и до­вољ­но је ре­ћи да је за­са­ђе­но 900 но­вих сад­ни­ца др­ве­ћа, укра­сног жбу­ња и слич­но, а укло­ње­на су 106 ста­бла та­ко­зва­ном са­ни­тар­ном се­чом. Тре­ба по­ме­ну­ти да до­бро ра­ди и дим­њи­чар­ска слу­жба и да дим­њи­чар по по­зи­ву гра­ђа­на из­ла­зи на те­рен, а услу­ге ко­ри­сте и прав­на ли­ца. На крај са кон­ку­рен­ци­јом не­ка­ко из­ла­зе и два фри­зер­ска са­ло­на.- До­ста то­га смо ура­ди­ли до са­да, а још до­ста по­сла нас оче­ку­је. А у при­лог ово­ме мо­гу на­ве­сти је­дан зна­ча­јан фи­нан­сиј­ски по­ка­за­тељ. До пре две го­ди­не уку­пан про­мет пред­у­зе­ћа је био 30 ми­ли­о­на ди­на­ра, а са­да је пре­ко 60 ми­ли­о­на - ка­же ди­рек­тор Ба­јић.