Menu
RSS
A+ A A-

КУ­КУ­ЈЕВ­ЦИУ вре­ме по­се­те гла­сач­ком ме­сту број 18, ко­је се на­ла­зи у ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" у Ку­ку­јев­ци­ма око 14 са­ти за­те­кли смо де­се­так гла­са­ча ко­ји су до­шли да ис­пу­не гра­ђан­ску ду­жност. На овом ме­сту је упи­сан 901 би­рач, а до 14 са­ти је гла­са­ло 290. Ду­шан То­вар­ла­жа, пред­сед­ник Би­рач­ког од­бо­ра нам је ре­као да гла­са­ње про­ти­че без про­бле­ма те да се по­ред шест чла­но­ва у стал­ном са­ста­ву, на­ла­зи и 20 чла­но­ва у про­ши­ре­ном са­ста­ву Би­рач­ког од­бо­ра.

На овом гла­сач­ком ме­сту су до 20 са­ти укуп­но гла­са­ла 573 би­ра­ча од че­га је би­ло 560 ва­же­ћих и 13 не­ва­же­ћих ли­сти­ћа. Из­бор­на ли­ста СРС др Во­ји­слав Ше­шељ је до­би­ла нај­ви­ше гла­со­ва - 346.По­сле гла­са­ња, крат­ку из­ја­ву за на­ше но­ви­не је дао пен­зи­о­нер Бран­ко Ка­у­рин:

- Ре­дов­но из­ла­зим на гла­са­ње јер је то гра­ђан­ска ду­жност, а као пен­зи­о­нер нај­ви­ше оче­ку­јем да пен­зи­је бу­ду ве­ће. На­дам се да ће то но­ва власт ис­пу­ни­ти.