Menu
RSS
A+ A A-

ШИДbiracko mestoОби­ла­зе­ћи гла­сач­ка ме­ста у Ши­ду сти­че се оп­шти ути­сак да је пре под­не од­зив би­ра­ча на овим пар­ла­мен­тар­ним из­бо­ри­ма био сла­би­ји не­го у по­по­днев­ним са­ти­ма и да је овај пут мно­го ви­ше мла­дих иза­шло да би­ра сво­је кан­ди­да­те.На би­рач­ком ме­сту 34 у До­му мла­дих пред­сед­ник од­бо­ра био је Ђор­ђе Му­ча­ло­вић, а ње­гов за­ме­ник Ми­лан Кор­дић ко­ји су ре­кли да су ов­де у спи­сак уве­де­на 853 би­ра­ча ста­нов­ни­ка из де­ла тре­ћег шид­ског ре­о­на. До 11 са­ти гла­са­ло је тек око 100 гра­ђа­на, а до 20 ча­со­ва на би­ра­ли­ште је иза­шло 517 гла­са­ча. То је у по­ре­ђе­њу с не­кад (пре 30 го­ди­на) сла­би­ја из­ла­зност (тад је гла­са­ло ви­ше од 85 од­сто) али за да­на­шње усло­ве ипак до­бар ре­зул­тат.- Код "пен­зи­о­не­ра" на би­рач­ком ме­сту 38 би­ло је упи­са­но 1318 пу­но­лет­них гра­ђа­на а до 20 са­ти гла­са­ло је 739 би­ра­ча - ре­чи су Дра­ги­це Ву­ко­вић, пред­сед­ни­це од­бо­ра, ко­ја  до­да­је да је до 12 са­ти из­ла­зност би­ла око 15 од­сто упи­са­них у би­рач­ке спи­ско­ве.У Спорт­ској ха­ли би­ло је 28. би­рач­ко ме­сто, а пред­сед­ни­ца од­бо­ра ов­де је би­ла Јо­ван­ка Го­јић, ко­ја је ре­кла да у би­рач­ким спи­ско­ви­ма има 935 би­ра­ча, а ко­ми­си­ја ко­ја је пра­ти­ла из­бо­ре има­ла је око 30 чла­но­ва у про­ши­ре­ном са­ста­ву. Ов­де је до 12 са­ти гла­са­ло око 20 од­сто гра­ђа­на де­ла пр­вог ре­о­на, а до 20 ча­со­ва на би­ра­ли­ште је иза­шло 539 Ши­ђа­на.На би­рач­ком ме­сту 27 у Мед­ној упра­ви Шид би­ло је у спи­сак уве­де­но 773 би­ра­ча, а до 20 са­ти је гла­са­ло 455 гла­са­ча из цен­тра Ши­да - ре­кла нам је Сне­жа­на Па­вли­ца, пред­сед­ни­ца би­рач­ког од­бо­ра на овом из­бор­ном ме­сту.