Menu
RSS
A+ A A-

Ре­зул­та­ти гла­са­ња гра­ђа­на шид­ске оп­шти­не н

Ми­ну­ли пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри за но­ви са­став На­род­не скуп­шти­не Ср­би­је на под­руч­ју шид­ске оп­шти­не про­те­кли су у зна­ку ре­ла­тив­но ве­ли­ког об­зи­ра би­ра­ча на свих 39 би­рач­ких ме­ста. При­пре­ме и сам ток гла­са­ња про­те­кли су без ика­квих про­бле­ма и већ у не­де­љу 21. ја­ну­а­ра око 21. час у ве­ћи­ни по­ли­тич­ких стра­на­ка (од­но­сно њи­хо­вим оп­штин­ским шта­бо­ви­ма за пра­ће­ње из­бо­ра) ко­је су уче­ство­ва­ле на ово­го­ди­шњим из­бо­ри­ма има­ли су ре­зул­та­те са ве­ћи­не би­рач­ких ме­ста.


На из­бо­ре у шид­ској оп­шти­ни је иза­шло 19.088 гла­са­ча од укуп­но упи­са­них 30.798 или око 62 по­сто. Као што се и оче­ки­ва­ло нај­ви­ше гла­со­ва је осво­ји­ла Срп­ска ра­ди­кал­на стран­ка 6.554 или 34,35 по­сто од укуп­но ва­же­ћих гла­со­ва. Дру­го ме­сто по бро­ју осво­је­них гла­со­ва при­па­ло је Де­мо­крат­ској стран­ци ко­ја је осво­ји­ла 4.573 гла­са или 23,96 по­сто. На тре­ћем ме­сту је ко­а­ли­ци­ја ДСС-НС са 2.088 гла­со­ва или 10,93 по­сто, че­твр­то ме­сто је при­па­ло стран­ци Г17 плус са 1.416 гла­со­ва или у про­цен­ти­ма 7,42 по­сто од укуп­но ва­же­ћих гла­со­ва. На пе­том ме­сту је Со­ци­ја­ли­стич­ка пар­ти­ја Ср­би­је са 983 гла­са или 5,08, ше­сто ме­сто је осво­ји­ла ко­а­ли­ци­ја ЛДП-ГСС-СДУ-ЛСВ са 785 гла­со­ва или 4,11 по­сто, на сед­мом ме­сту је Срп­ски по­крет об­но­ве са 726 гла­со­ва или 3,80 по­сто. ПУПС-СДП је осво­ји­ла 686 гла­со­ва или 3,60 по­сто ва­же­ћих гла­со­ва док је По­крет Сна­га Ср­би­је осво­јио 517 гла­со­ва или 2,70 по­сто гла­со­ва итд.Срп­ска ра­ди­кал­на стран­ка је по­бе­ди­ла на 27 од укуп­но 39 би­рач­ких ме­ста. Срп­ски ра­ди­ка­ли су до­би­ли нај­ви­ше гла­со­ва у из­бор­ним је­ди­ни­ца­ма: Ада­шев­ци I и II, Ба­тров­ци, Ба­чин­ци, Бер­ка­со­во, Бин­гу­ла, Ва­ши­ца I и II, Ви­шњи­ће­во I и II, Ги­ба­рац, Ер­де­вик I, Илин­ци, Ја­ме­на, Ку­ку­јев­ци I и II, Мо­ро­вић I и II, При­ви­на Гла­ва, Сот. У Ши­ду је СРС од укуп­но 14 би­рач­ких ме­ста од­не­ла по­бе­ду на се­дам из­бор­них ме­ста. Шид I (ОШ Срем­ски фронт), Шид VII (Гим­на­зи­ја), Шид IX (Дом омла­ди­не), Шид X (Гим­на­зи­ја), Шид XI (ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић"), Шид XIII (Дом пен­зи­о­не­ра) и Шид XIV КПД "Ђу­ра Киш").Де­мо­крат­ска стран­ка је по­бе­ди­ла на 11 би­рач­ких ме­ста: Би­кић До, Ер­де­вик II и III и Љу­ба. У Ши­ду је ДС по­бе­ди­ла на се­дам би­рач­ких ме­ста: Шид II (Ме­сна упра­ва), Шид III (Спорт­ска ха­ла), Шид IV (Спорт­ска ха­ла), Шид V (Деч­ја уста­но­ва Ј. С. Ши­ља), Шид VI (Дом здра­вља) Шид VII (Гим­на­зи­ја), Шид VIII (Сло­вач­ки дом).

Со­ци­ја­ли­стич­ка пар­ти­ја Ср­би­је по­бе­ди­ла је на јед­ном из­бор­ном ме­сту и то у Мо­ло­ви­ну.Оп­шта оце­на у јав­но­сти на­ше оп­шти­не је да су из­бо­ри про­те­кли у фер и ко­рект­ној ат­мос­фе­ри без ијед­ног озбиљ­ни­јег ин­ци­ден­та и про­бле­ма што су кон­ста­то­ва­ли и по­је­ди­ни по­сма­тра­чи као и пред­став­ни­ци ЦЕ­СИД-а.