Menu
RSS
A+ A A-

РА­ДИ­КА­ЛИ ОБЕ­ЛЕ­ЖИ­ЛИ КР­СНУ СЛА­ВУ

При­год­ним све­ча­но­сти­ма ко­је су одр­жа­не у го­то­во свим ме­сним ор­га­ни­за­ци­ја­ма Срп­ске ра­ди­кал­не стран­ке у шид­ској оп­шти­ни у по­не­де­љак 12. фе­бру­а­ра све­ча­но је обе­ле­же­на кр­сна сла­ва Срп­ске ра­ди­кал­не стран­ке Св. Три Је­рар­ха. Цен­трал­на све­ча­ност одр­жа­на је у пр­о­сто­ри­ја­ма Оп­штин­ског од­бо­ра СРС у Ши­ду.

Пре то­га чла­но­ви Оп­штин­ског од­бо­ра СРС, чла­но­ви и сим­па­ти­зе­ри ове стран­ке при­су­ство­ва­ли су Св. ли­тур­ги­ји у Цр­кви Св. оца Ни­ко­ла­ја у Ши­ду.Тим по­во­дом пред­сед­ник Оп­штин­ског од­бо­ра СРС у Ши­ду и ак­ту­ел­ни пред­сед­ник оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов по­здра­вио је све при­сут­не по­же­лев­ши им мно­го успе­ха као у стра­нач­ком та­ко и у лич­ном жи­во­ту. Же­ља­ма се при­дру­жио и про­то­је­реј ста­вро­фор ха­џи Ђор­ђе Во­ла­ре­вић.Пред­сед­ник Авра­мов је та­ко­ђе ис­та­као да је же­ља свих чла­но­ва и сим­па­ти­зе­ра СРС да иду­ћу кр­сну сла­ву про­сла­ве у дру­штву свог ли­де­ра др Во­ји­сла­ва Ше­ше­ља.