Menu
RSS
A+ A A-

ИЗ РА­ДА ОП­ШТИН­СКОГ ЈАВ­НОГ ТУ­ЖИ­ЛА­ШТВА У ШИ­ДУОп­штин­ско јав­но ту­жи­ла­штво у Ши­ду, са­чи­ни­ло је го­ди­шњи из­ве­штај о ра­ду за 2006. го­ди­ну, чи­је ће раз­ма­тра­ње би­ти у мар­ту на ни­воу Окру­жног јав­ног ту­жи­ла­штва у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, а пре­ма ре­чи­ма Ве­ре Сту­ден, Оп­штин­ског јав­ног ту­жи­о­ца у Ши­ду, јав­ност ће по­сле то­га би­ти ин­фор­ми­са­на о ста­њу кри­ми­на­ли­те­та на под­руч­ју шид­ске оп­шти­не од­но­сно о бро­ју под­не­тих кри­вич­них при­ја­ва, струк­ту­ри кри­вич­них де­ла са по­себ­ним освр­том на спе­ци­фич­на кри­вич­на де­ла с об­зи­ром да је шид­ска оп­шти­на по­гра­нич­на.


- Мо­гу ре­ћи да је при­лив пред­ме­та у 2006. го­ди­ни по­ве­ћан у од­но­су на 2005. го­ди­ну, те да су ре­ше­но све кри­вич­не при­ја­ве од­но­сно да је ту­жи­ла­штво, би­ло ефи­ка­сно и ажур­но. То­ком мар­та нас оче­ку­је раз­ма­тра­ње по­ме­ну­тог из­ве­шта­ја на ни­воу Окру­жног јав­ног ту­жи­ла­штва у Срем­ској Ми­тро­ви­ци - ка­же Ве­ра Сту­дент, Оп­штин­ски јав­ни ту­жи­лац.Пре­ма ње­ним ре­чи­ма, Ту­жи­ла­штво уско­ро оче­ку­ју но­ви­не у пи­та­њу но­вих по­сло­ва и за­да­та­ка. На­и­ме, од 1. ју­на по­чи­ње при­ме­на но­вог За­ко­ни­ка о кри­вич­ном по­ступ­ку пре­ма чи­јим ће од­ред­ба­ма Ту­жи­ла­штво до­би­ти зна­ча­јан део по­сло­ва у ве­зи прет­ход­не ис­тра­ге. Ра­ди ефи­ка­сни­је при­ме­не ових од­ре­да­ба, одр­жа­ни су са­стан­ци ту­жи­ла­ца у Но­вом Са­ду и Срем­ској Ми­тро­ви­ци на ову те­му.Но­ви­на у Оп­штин­ском јав­ном ту­жи­ла­штву је и ком­пју­тер ко­ји је на­ба­вљен за­хва­љу­ју­ћи Ми­ни­стар­ству прав­де, Сек­то­ра за ма­те­ри­јал­не и фи­нан­сиј­ске по­сло­ве, ко­ји је у функ­ци­ји од де­цем­бра про­шле го­ди­не. Пред­сто­ји ње­го­во умре­жа­ва­ње са Ре­пу­блич­ким јав­ним ту­жи­ла­штвом што ће до­при­не­ти још бр­жем и ефи­ка­сни­јем ра­ду.