Menu
RSS
A+ A A-

Шид

Ду­го­го­ди­шњи про­блем ис­ка­зан по­тре­бом град­ње оби­ла­зни­це око Шид за во­зи­ла у тран­зи­ту из­гле­да да је на до­бром пу­ту да се ре­ши. На­и­ме, још у вре­ме ка­да су за­по­че­те при­пре­ме за уре­ђе­ње гра­нич­ног пре­ла­за Шид-То­вар­ник пред­став­ни­ци ло­кал­не са­мо­у­пра­ве су ука­зи­ва­ли на нео­п­ход­ност град­ње те оби­ла­зни­це.


Кра­јем ја­ну­а­ра ове го­ди­не у оп­шти­ну Шид сти­гао је до­пис упу­ћен пред­сед­ни­ку оп­шти­не Ми­ти Авра­мо­ву, ко­јим се ло­кал­на са­мо­у­пра­ва оба­ве­шта­ва о пред­у­зе­тим ак­тив­но­сти­ма. Ми­ни­стар­ство за ка­пи­тал­не ин­ве­сти­ци­је упу­ти­ло је мол­бу Јав­ном пред­у­зе­ћу "Пу­те­ви Ср­би­је" да по­кре­не при­пре­ме из сво­је над­ле­жно­сти да се ова оби­ла­зни­ца увр­сти у Про­грам и ре­а­ли­за­ци­ју у 2007.

То је пот­кре­пље­но по­дат­ком да на пре­ла­зу Шид - То­вар­ник пре­ђе 100.000 ауто­бу­са и 190.000 пут­нич­ких во­зи­ла, ко­ји про­ла­зе кроз цен­тар Ши­да, па је то раз­лог због ког би се тре­бао ува­жи­ти зах­тев СО Шид за град­њу оби­ла­зни­це. У по­ме­ну­том до­пи­су, ко­ји је пот­пи­сао др Бра­ни­мир Уј­дур, на­гла­ше­но је да по­сто­ји про­јект­на до­ку­мен­та­ци­ја ко­јом је оби­ла­зни­ца де­фи­ни­са­на, па би тре­ба­ло из­ра­ди­ти Идеј­ни про­је­кат и Сту­ди­ју оправ­да­но­сти.У иш­че­ки­ва­њу од­го­во­ра из Јав­ног пред­у­зе­ћа "Пу­те­ви Ср­би­је" на­да­мо се да ће­мо уско­ро ре­ши­ти овај про­блем о чи­јем зна­ча­ју и пред­но­сти­ма је су­ви­шно го­во­ри­ти.