Menu
RSS
A+ A A-

ПО­ЛИ­ЦИЈ­СКА СТА­НИ­ЦА ШИД

policeШеф По­ли­циј­ске ста­ни­це у Ши­ду Зо­ран Сма­јић и шеф По­ли­циј­ске ис­по­ста­ве Пре­драг Ко­вљен упри­ли­чи­ли су кон­фе­рен­ци­ју за но­ви­на­ре на ко­јој су го­во­ри­ли о ре­зул­та­ти­ма ко­је су при­пад­ни­ци МУП-а Ср­би­је у Ши­ду оства­ри­ли у про­те­клој го­ди­ни. Пре­ма ре­чи­ма Сма­ји­ћа сви ре­ле­вант­ни по­да­ци из из­ве­шта­ја го­во­ре да је ста­ње јав­ног ре­да и ми­ра на ни­воу шид­ске оп­шти­не за­до­во­ља­ва­ју­ће.


- Пре­ма на­шим го­ди­шњим из­ве­шта­ји­ма упо­ре­ђу­ју­ћи их са они­ма из ра­ни­јих го­ди­на, мо­же­мо са си­гур­но­шћу твр­ди­ти да је ста­ње јав­ног ре­да и ми­ра као и без­бед­но­сна си­ту­а­ци­ја на под­руч­ју на­ше оп­шти­не за­до­во­ља­ва­ју­ће. У про­те­клој го­ди­ни ни­је би­ло ма­сов­них об­ли­ка фи­зич­ког на­си­ља и ту­ча као ни број­ни­јег ре­ме­ће­ња јав­ног ре­да и ми­ра. Оне слу­ча­је­ве ко­ји су се до­го­ди­ли бла­го­вре­ме­но смо санк­ци­о­ни­са­ли и пре­да­ли над­ле­жним суд­ским ин­стан­ца­ма.

Мо­рам овом при­ли­ком ис­та­ћи да су ови ре­зул­та­ти по­ред ан­га­жо­ва­ња при­пад­ни­ка на­ше По­ли­циј­ске ста­ни­це оства­ре­ни и за­хва­љу­ју­ћи ви­со­ком ни­воу без­бед­но­сти кул­ту­ре гра­ђа­на на­ше оп­шти­не - ис­та­као је Сма­јић.

Шеф По­ли­циј­ске ста­ни­це у Ши­ду го­во­рио је и о дру­гим сег­мен­ти­ма ра­да при­пад­ни­ка по­ли­ци­је у на­шој оп­шти­ни.- У про­те­клој го­ди­ни сма­њен је број те­шких кри­вич­них де­ла као са­о­бра­ћај­них не­сре­ћа са те­шким по­сле­ди­ца­ма. И по­ред из­у­зет­ног по­ве­ћа­ња свих вр­ста са­о­бра­ћа­ја на пу­те­ви­ма у на­шој оп­шти­ни број са­о­бра­ћај­них не­сре­ћа је ма­њи у од­но­су на про­шлу го­ди­ну. То у пр­вом ре­ду мо­же­мо да за­хва­ли­мо пре све­га ве­ћем ан­га­жо­ва­њу при­пад­ни­ка са­о­бра­ћај­не по­ли­ци­је у на­шој ста­ни­ци - на­гла­сио је Сма­јић.Пре­драг Ко­вљен шеф По­ли­циј­ске ис­по­ста­ве го­во­рио је о по­јав­ним об­ли­ци­ма кри­ми­на­ла ко­је су у по­след­ње вре­ме при­сут­не и на под­руч­ју на­ше оп­шти­не.

Сам наш ге­о­стра­те­шки по­ло­жај и бли­зи­на гра­нич­них пре­ла­за пре­ма су­сед­ним др­жа­ва­ма Хр­ват­ској и Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни ство­ри­ла је пред­у­сло­ве за по­ја­ву но­вих ви­до­ва кри­ми­на­ла на под­руч­ју на­ше оп­шти­не. Али и на том пла­ну по­ли­ци­ја у по­след­ње вре­ме бе­ле­жи до­бре ре­зул­та­те. Иако је пре­вас­ход­на бри­га око гра­нич­них пре­ла­за бри­га По­гра­нич­не по­ли­ци­је чи­је се две ста­ни­це на­ла­зе на под­руч­ју на­ше оп­шти­не и при­пад­ни­ци на­ше По­ли­циј­ске ста­ни­це у ко­ор­ди­ни­ра­ној са­рад­њи че­сто пре­се­ца­ју лан­це тр­го­ви­не љу­ди­ма и дро­гом - ис­та­као је на кон­фе­рен­ци­ји за ме­ди­је у Ши­ду Пре­драг Ко­вљен, шеф По­ли­циј­ске ис­по­ста­ве у Ши­ду.Два чел­на чо­ве­ка шид­ске по­ли­ци­је ис­ти­чу да тре­нут­ни са­став По­ли­циј­ске ста­ни­це у Ши­ду ре­дов­но ис­пу­ња­ва све по­ста­вље­не за­дат­ке али да се исто­вре­ме­но во­ди и ра­чу­на о њи­хо­вом по­на­ша­њу и при­ме­ни ва­же­ћих овла­шће­ња ка­ко би се и на тај на­чин ни­во без­бед­но­сти и јав­ног ре­да и ми­ра на под­руч­ју шид­ске оп­шти­не још ви­ше по­ве­ћао.