Menu
RSS
A+ A A-

Шал­тер са­ла у Ши­ду

ДО­КУ­МЕН­ТА ЕКС­ПРЕ­СНО

Слу­жбе­ни­ци на шал­те­ру из­у­зет­но љу­ба­зниВећ пет­на­ест ме­се­ци на под­руч­ју оп­шти­не Шид ра­ди При­јем­на кан­це­ла­ри­ја (Шал­тер са­ла у не­ка­да­шњим про­сто­ри­ја­ма ДДОР-а) чи­ји је основ­ни за­да­так бр­зо и ефи­ка­сно из­да­ва­ње по­треб­них до­ку­ме­на­та гра­ђа­ни­ма на јед­ном ме­сту.Пре­ма по­да­ци­ма ко­је смо до­би­ли од Жив­ке Сре­мац, на­чел­ни­ка Оде­ље­ња за оп­шту упра­ву и дру­штве­ну де­лат­ност то­ком про­шле го­ди­не би­ло је по­при­лич­но по­сла. Ме­ре­но бро­јем из­да­тих до­ку­ме­на­та услу­же­но је пре­ко 7700 ли­ца.


Нај­број­ни­ја став­ка је би­ла ове­ра пот­пи­са и пре­пи­са 3939, а 2042 пред­ме­та до­ста­вље­на су пи­са­р­ни­ци по­штом. Уз­да­то је 686 рад­них књи­жи­ца, при­мље­но 450 го­то­вих под­не­са­ка, еви­ден­ти­ра­не 332 ис­прав­ке и на­кнад­ни упи­си у рад­ним књи­жи­ца­ма. По­твр­де о из­др­жа­ва­њу за упо­тре­бу у ино­стран­ству из­да­те су за 86 ли­ца, као и 180 из­ја­ва за по­ве­ре­ни­штва из­бе­глим ли­ци­ма.Обим и ра­зно­вр­сност до­би­је­них до­ку­ме­на­та на јед­ном ме­сту оправ­да­ва­ју по­сто­ја­ње При­јем­не кан­це­ла­ри­је. Сва­ко­днев­но су­сре­ће­мо број­не под­но­си­о­це зах­те­ве ко­ји из­ра­жа­ва­ју сво­је за­до­вољ­ство. На пи­та­ње ка­ко це­не рад Шал­тер са­ле на ли­цу ме­ста пи­та­ли смо Дра­го­ми­ра Ра­дло­ви­ћа и Сте­ва­на Ко­зли­цу из Ги­бар­ца ко­ји су углас ре­кли: "Ве­о­ма смо за­до­вољ­ни услу­гом, јер до­ку­мен­те до­би­је­мо бр­зо, а слу­жбе­ни­ци су љу­ба­зни, па сто­га и не­ма­мо при­мед­би".