Menu
RSS
A+ A A-

ИС­ТАК­НУ­ТИ ПЕ­ДА­ГОГ

ИНИ­ЦИ­ЈА­ТИ­ВА ДА ЈЕД­НА УЛИ­ЦА У ШИ­ДУ ДО­БИ­ЈЕ ИМЕ СИ­МЕ ТО­МО­ВИ­ЋА

"Жи­вот је кра­так, али траг од жи­во­та мо­же ду­го тра­ја­ти" Иси­до­ра Се­ку­лићcentar

По­во­дом пет­на­е­сте го­ди­не од смр­ти Си­ме То­мо­ви­ћа, ис­так­ну­тог пе­да­го­га, јед­ног од нај­за­слу­жни­јих љу­ди за осни­ва­ње Пот­пу­не ме­шо­ви­те гим­на­зи­је у Ши­ду и пр­вог ди­рек­то­ра ове углед­не вас­пит­но-обра­зов­не уста­но­ве, осни­ва­ча и пр­вог, ду­го­го­ди­шњег ди­рек­то­ра Основ­не шко­ле "Фи­лип Ви­шњић" у Ши­ду, ви­ше­го­ди­шњег ор­га­ни­за­то­ра број­них кул­тур­но-обра­зов­них ма­ни­фе­ста­ци­ја у на­шем гра­ду, пи­сца мо­но­гра­фи­ја, са­рад­ни­ка на­уч­них ин­сти­ту­ци­ја, хро­ни­ча­ра и ху­ма­ни­сте, по­кре­ну­та је ини­ци­ја­ти­ва да јед­на од ули­ца у Ши­ду до­би­је ње­го­во име.

Ум­на гла­ва је за­пи­са­ла: "Ка­жу да чо­век уми­ре два пу­та: пр­ви пут фи­зич­ки, а дру­ги пут кад пре­ста­не се­ћа­ње на ње­га". Рад и де­ло Си­ме То­мо­ви­ћа за­слу­жу­ју трај­но се­ћа­ње, па је по­др­шка ре­че­ном пред­ло­гу при­лог ци­ти­ра­ним би­сер­ним ми­сли­ма, а ге­не­ра­ци­је ње­го­вих уче­ни­ка и по­што­ва­ла­ца оста­вља­ју ге­не­ра­ци­ја­ма но­вих не­и­ма­ра при­мер ва­ља­ног гра­ди­тељ­ства на­шег зна­чај­ног су­гра­ђа­ни­на.До са­да су сле­де­ћи гра­ђа­ни по­др­жа­ли ини­ци­ја­ти­ву да јед­на ули­ца у Ши­ду до­би­је име Си­ме То­мо­ви­ћа: Ду­шан Лу­кић, мр Ра­до­ван Ђур­чић, проф. др Ла­зар Кр­сма­но­вић, Све­ти­слав Не­на­до­вић, про­та Ха­џи Ђор­ђе Во­ла­ре­вић, Цве­тан­ка Ту­бић, Мир­ко На­нић, Љу­би­ца Ра­ди­шић, Рад­ми­ла Цр­но­гор­че­вић, Еми­ли­ја Еде­лин­ски, Со­фи­ја Ја­но­ше­вић, Ру­жи­ца Стру­ха­рик, На­да Ста­ни­са­вље­вић, Ра­до­ван Ста­ни­са­вље­вић, Жар­ко Пе­тро­вић, Га­вра Пе­тро­вић, Јел­ка За­хор­јан­ски, Хе­ле­на Пров­чи, Цве­та­на Пе­тро­вић, Вој­ка Лу­кић, Ми­лан Жив­ко­вић, др Сло­бо­дан Ко­јић, мр Јо­сип Ло­га­ру­шић, Ра­ди­вој Ла­зић, Гор­да­на Ра­до­са­вац, Ду­шан­ка Трп­ко­вић, Ђор­ђе Вук­сан, Бо­ри­вој Трп­ко­вић, Ми­лан­ко Ђур­чић, Сла­ви­ца Ма­ле­ше­вић, Бра­ни­сла­ва Па­вло­вић, Ср­ђан Ма­ле­ше­вић, Ра­дој­ка Плеч­ко, Ми­лан­ко Опо­је­влић, Ла­зар Пав­ко­вић, Жељ­ко Ник­шић, Бра­ни­слав Ми­хај­ло­вић, Ни­ко­ла Кне­же­вић, Дра­ги­ца Жив­ко­вић - Ле­ла, Ми­хај­ло Па­ре­за­но­вић, Зла­та Па­ре­за­но­вић, Дра­ган Па­ре­за­но­вић, Ми­лу­тин Ву­чи­че­вић, Љу­би­ца Ву­чи­че­вић, Ве­сна Ку­зми­нац, Фе­дор Ступ­кин, Ма­ри­ца Ступ­кин, Ми­лан Кр­ти­нић, Со­фи­ја Кр­ти­нић, Ве­ра Ме­дак, Ол­ги­ца Ра­да­нов, Ан­ђа Те­ме­ша­нов, Ђор­ђе Пре­сеч­ко­вић, Сми­ља Пре­сеч­ко­вић, Ми­ле­на Са­вић, Бо­ра Са­вић, Маг­да­ле­на и Стан­ко Фањ­то, Сте­ван Глув­ња, Вла­да Ко­ло­шња­ји, Ми­лан Ра­да­нов, Ду­шан­ка Ла­зић, Би­ља­на, Жив­ка и Ла­зар Ла­зић.Овај спи­сак ни­је за­кљу­чен. Об­ја­вљи­ва­ње овог тек­ста омо­гу­ћу­је сва­ком гра­ђа­ни­ну да се из­ја­сни о пред­ло­гу, али и да се по­кре­ну и дру­ге ини­ци­ја­ти­ве, да се раз­ми­сли о за­слу­же­ним љу­ди­ма ко­ји сво­јим ра­дом и оним што су оста­ви­ли ро­ду за­слу­жу­ју трај­но се­ћа­ње и чи­ја име­на за­слу­жу­ју да се на­ђу у на­зи­ви­ма уста­но­ва и ули­ца на­шег гра­да и дру­гих на­се­ље­них ме­ста у на­шој оп­шти­ни.

У име Ини­ци­ја­тив­ног од­бо­ра ово са­оп­ште­ње је пот­пи­сао Ду­шан Лу­кић.