Menu
RSS
A+ A A-

СТРА­ТЕ­ГИ­ЈОМ ДО ПО­СЛА

СИН­ДИ­КА­ТИ ВОЈ­ВО­ДИ­НЕ НА­ЈА­ВЉУ­ЈУПред­лог стра­те­ги­је за­по­шља­ва­ња у Вој­во­ди­ни раз­ма­тран је 2. мар­та у Рад­нич­ком до­му "Све­то­зар Мар­ко­вић" у Но­вом Са­ду где су се оку­пи­ли пред­став­ни­ци син­ди­кал­них ор­га­ни­за­ци­ја. Пре­да­вач је био по­моћ­ник по­кра­јин­ског се­кре­та­ра се­кре­та­ри­ја­та за рад, за­по­шља­ва­ње и рав­но­прав­ност по­ло­ва Ми­ро­слав Ва­син.Чи­ње­ни­ца да је у Вој­во­ди­ни око 300 хи­ља­да не­за­по­сле­них, а у Ср­би­ји ова се ци­фра при­бли­жа­ва ми­ли­о­ну, до­во­љан је раз­лог да се по­ну­ђе­ни ма­те­ри­јал на­ђе и на скуп­штин­ским раз­ма­тра­њу. Уз ана­ли­зу усло­ва под ко­јим би се олак­ша­ло за­по­шља­ва­ње но­вих рад­ни­ка још јед­ном је на­гла­ше­но да и да­ље ве­ли­ки број за­по­сле­них ра­ди "на цр­но". Сто­га је на­по­ме­ну­то да се мо­ра ак­ти­ви­ра­ти рад со­ци­јал­но-еко­ном­ских са­ве­та.


Дру­ги део са­стан­ка био је по­све­ћен ре­фор­ми син­ди­ка­та, а пре­да­вач је био Фри­дрих Еберт Шти­фунг, пред­став­ник Кан­це­ла­ри­је за Ју­го­и­сточ­ну Евро­пу. Те­мом "рад­ни од­но­си и со­ци­јал­ни ди­ја­лог" су­ге­ри­са­но су про­ме­не у ра­ду син­ди­ка­та, што пре све­га под­ра­зу­ме­ва сма­ње­ње гло­ма­зно­сти у ру­ко­вод­ству и бор­бу за по­ве­ћа­ње члан­ства. Нео­п­ход­но је "ући" у при­ват­на пред­у­зе­ћа што ће, про­це­њу­је се би­ти те­шко, а при­ку­пље­на чла­на­ри­на би се тре­ба­ла рас­по­ре­ђи­ва­ти на дру­га­чи­ји на­чин - за уна­пре­ђе­ње син­ди­ка­та и при­ку­пља­ње у фон­до­ве, а не за сла­вље и зим­ни­цу.- О овој те­ми ће се још рас­пра­вља­ти, јер је са­ста­нак у Но­вом Са­ду прак­тич­но био тек рад­ни до­го­вор, ка­же пред­сед­ник ОВСС Шид Мир­ко Зец.