Menu
RSS
A+ A A-

По­че­ли ра­до­ви на из­град­њи но­ве би­бли­о­те­ке

На­кон што је не­дав­но иза­бран нај­бо­љи по­ну­ђач за из­град­њу згра­де На­род­не би­бли­о­те­ке Си­ме­он Пи­шче­вић у Ши­ду ра­до­ви су пре­ма утвр­ђе­ној ди­на­ми­ци от­по­че­ли по­чет­ком овог ме­се­ца.

Пре­ма ре­чи­ма Сла­ви­це Вар­ни­чић ди­рек­то­ра На­род­не би­бли­о­те­ке у Ши­ду укуп­на вред­ност ра­до­ва из­но­си­ће пре­ко осам ми­ли­о­на дин­ра. Сред­ства за ове на­ме­не су у нај­ве­ћој ме­ри обез­бе­ђе­на из На­ци­о­нал­ног ин­ве­сти­ци­о­ног пла­на док ће је­дан део про­јек­та фи­нан­си­ра­ти ло­кал­на са­мо­у­пра­ва. Ово је је­дан од пр­вих про­је­ка­та у шид­ској оп­шти­ни ко­ји ће би­ти ре­а­ли­зо­ван у пр­вој по­ло­ви­ни ове го­ди­не јер се за­вр­ше­так из­град­ње но­ве згра­де би­бли­о­те­ке пла­ни­ра до по­чет­ка ју­на ове го­ди­не.Пре­ма усво­је­ном про­јек­ту згра­да би­бли­о­те­ке у Ши­ду са­др­жа­ва­ће све нео­п­ход­не про­сто­ри­је и објек­те ко­је су по­треб­не за рад јед­не од нај­ста­ри­јих би­бли­о­теч­ких уста­но­ва у Сре­му. По­ред про­сто­ри­ја у ко­ји­ма ће се на­ла­зи­ти књи­ге и пу­бли­ка­ци­је пла­ни­ран је и про­стор за за­ви­чај­ни фонд у ко­јем ће се на­ла­зи­ти не­ко­ли­ко хи­ља­да књи­га и дру­гих из­да­ње ве­за­них за ово под­не­бље ко­ја су штам­па­на на свим је­зи­ци­ма на­ци­о­нал­но­сти ко­ји жи­ве у шид­ској оп­шти­ни. Та­ко­ђе у про­јек­ту се на­ла­зе и про­сто­ри­је у ко­ји­ма ће се убу­ду­ће одр­жа­ва­ти књи­жев­не ве­че­ри као и дру­ги са­др­жа­ји ко­ји су до са­да због не­до­стат­ка аде­кват­ног про­сто­ра одр­жа­ва­не у дру­гим уста­но­ва­ма.