Menu
RSS
A+ A A-

ВОЈ­ВО­ДИ­НА ВО­ДЕ ПО­ТА­ПА­ЈУ "ВО­ДО­ВОД"

ЈАВ­НО ПРЕД­У­ЗЕ­ЋЕ ИЗ НО­ВОГ СА­ДА НА­СТА­ВИ­ЛО ДА ВО­ДИ МО­НО­ПО­ЛИ­СТИЧ­КУ ПО­ЛИ­ТИ­КУ

Стал­но нам ви­си прет­ња над гла­вом да ће да нам бло­ки­ра­ју ра­чун оп­штин­ског бу­џе­та, чи­ме би био до­ве­ден у пи­та­ње рад мно­гих ин­сти­ту­ци­ја у јав­ном сек­то­ру - ис­ти­че пр­ви чо­век шид­ске оп­шти­не Ми­та Авра­мов

kojic.jpg

 

 

Ви­ше­го­ди­шњи не­спо­ра­зу­ми и про­бле­ми из­ме­ђу оп­шти­не Шид и Јав­ног пред­у­зе­ћа Вој­во­ди­на Во­де из Но­вог Са­да, по све­му су­де­ћи на­ста­ви­ће се и ове го­ди­не. Уче­ству­ју­ћи у ра­ду 36. сед­ни­це Оп­штин­ског ве­ћа Шид, за­ме­ник ди­рек­то­ра ЈП Во­до­вод из Ши­да Де­јан Ко­јић из­нео је по­да­так да оба­ве­зе ове фир­ме пре­ма ЈП Вој­во­ди­на Во­де за те­ку­ћу го­ди­ну, из­но­се бли­зу 9 ми­ли­о­на ди­на­ра.То је го­то­во сто­про­цент­но по­ве­ћа­ње у од­но­су на про­шлу го­ди­ну. Ми то са­ми јед­но­став­но не­ће­мо мо­ћи да пла­ти­мо и оста­ну ли ЈП Вој­во­ди­на Во­де код сво­јих зах­те­ва до­ве­шће у пи­та­ње функ­ци­о­ни­са­ње ка­ко ре­ги­о­нал­ног та­ко и ло­кал­них во­до­во­да о ко­ји­ма бри­не ЈП Во­до­вод из Ши­да. "Ми смо про­те­клих да­на раз­го­ва­ра­ли о овој про­бле­ма­ти­ци са од­го­вор­ним љу­ди­ма у ЈП Вој­во­ди­на Во­де. Има­мо уве­ре­ња да ће нам се по­ме­ну­ти из­нос ума­њи­ти за око два ми­ли­о­на ди­на­ра. Али и пре­о­ста­ли део те­шко да ће­мо са­ми ус­пе­ти да на­ми­ри­мо јер од на­пла­те от­пад­них во­да, од­но­сно ка­на­ли­за­ци­је, го­ди­шње на­пла­ти­мо око 3,5 ми­ли­о­на ди­на­ра а оста­так од го­то­во 5 ми­ли­о­на оста­је ениг­ма, од­но­сно на­чин ка­ко ће­мо то пла­ти­ти - ре­као је Де­јан Ко­јић.

Пред­сед­ник оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов је ис­та­као да је ово на­ста­вак мо­но­по­ли­стич­ке по­ли­ти­ке ко­ју во­ди ЈП Вој­во­ди­на Во­де.

mita2.jpg

 

Они јед­но­став­но не­ће да при­хва­те да ми ни­смо у ста­њу да пла­ти­мо по­ме­ну­ти из­нос. Стал­но нам ви­си прет­ња над гла­вом да нам бло­ки­ра­ју ра­чун оп­штин­ског бу­џе­та, чи­ме би био до­ве­ден у пи­та­ње рад мно­гих ин­сти­ту­ци­ја у јав­ном сек­то­ру. Ка­да им по­ста­ви­мо пи­та­ње за­што део сред­ста­ва са ко­ји­ма рас­по­ла­жу не усме­ре ка на­шој оп­шти­ни, он­да усле­де обе­ћа­ња од ко­јих по пра­ви­лу не­ма ни­шта. Нај­све­жи­ји при­мер је из­град­ња и про­ши­ре­ње мо­ста на ка­на­лу "Шар­ку­дин" код Ви­шњи­ће­ва.

Сво­је­вре­ме­но су обе­ћа­ли да ће уче­ство­ва­ти у ње­го­вој из­град­њи али он и да­ље она­кав ка­кав је оста­је по­тен­ци­јал­на опа­сност за све уче­сни­ке у са­о­бра­ћа­ју на пу­ту Мо­ро­вић-Ви­шњи­ће­во - ис­та­као је пр­ви чо­век шид­ске оп­шти­не, све­стан да ће се ма­ло то­га мо­ћи ура­ди­ти јер као по­сла­ник у Скуп­шти­ни АП Вој­во­ди­не че­сто је у при­ли­ци да ви­ди ка­ко се на при­ме­ру ЈП Вој­во­ди­на Во­де во­ди мо­но­по­ли­стич­ка по­ли­ти­ка.На кра­ју је за­кљу­че­но да ће ЈП Во­до­вод из Ши­да уско­ро ини­ци­ра­ти са­ста­нак са пред­став­ни­ци­ма фир­ми ко­је су по­тен­ци­јал­но нај­ве­ћи за­га­ђи­ва­чи от­пад­них во­да на под­руч­ју оп­шти­не јер упра­во ЈП Вој­во­ди­на Во­де на осно­ву оце­не за­га­ђе­но­сти от­пад­них во­да и од­ре­ђу­је го­ди­шњу на­кна­ду за пла­ћа­ње.