Menu
RSS
A+ A A-

ПУТ ПО­ВЕ­ЗУ­ЈЕ ЉУ­ДЕ

БЕЗ МИ­НА ОКО­ЛИ­НА ЈА­МЕ­НЕ И СТРО­ШИ­НА­ЦА ПА СУ СТВО­РЕ­НИ УСЛО­ВИ ДА СЕ УС­ПО­СТА­ВИ СА­О­БРА­ЋАЈУ при­су­ству број­них пред­став­ни­ка Ср­би­је и Хр­ват­ске, као и пред­став­ни­ка ам­ба­са­да Шпа­ни­је, Нор­ве­шке, Ка­на­де и САД у уто­рак 8. ма­ја је на­кон раз­ми­ни­ра­ња те­ре­на за са­о­бра­ћај је оспо­со­бљен пут из­ме­ђу се­ла Ја­ме­не у Ср­би­ји и Стро­ши­на­ца у Ре­пу­бли­ци Хр­ват­ској.Спе­ци­ја­ли­зо­ва­не еки­пе ми­не­ра ус­пе­ле су у ре­корд­ном ро­ку да из­вр­ше де­ми­ни­ра­ње те­ре­на у око­ли­ни ова два су­сед­на се­ла чи­ме су ство­ре­ни усло­ви да се по­но­во ус­по­ста­ви са­о­бра­ћај на овом прав­цу. Пре­ма ре­чи­ма ди­рек­то­ра Цен­тра за раз­ми­ни­ра­ње Ср­би­је Пе­тра Ми­хај­ло­ви­ћа до са­да је, од укуп­но 6,5 ква­драт­них ки­ло­ме­та­ра, раз­ми­ни­ра­но пре­ко 3 ква­драт­на ки­ло­ме­тра а пре­о­ста­ле по­вр­ши­не, по ње­го­вим ре­чи­ма, би­ће раз­ми­ни­ра­не до кра­ја иду­ће го­ди­не.Пред­став­ни­ци стра­них ам­ба­са­да зе­ма­ља ко­је фи­нан­си­ра­ју овај по­ду­хват, из­ра­зи­ли су на­ду да ће овај по­сао би­ти успе­шно при­ве­ден кра­ју. По­ред Нор­ве­шке орга­ни­за­ци­је (НПА) фи­нан­си­ра­ње овог про­јек­та у нај­ве­ћем де­лу је из­вр­ши­ла Кра­ље­ви­на Шпа­ни­ја, као и Ка­на­да и САД.