Menu
RSS
A+ A A-

УПА­ЛИ­ЋЕ СЕ ШТЕ­ДЉИ­ВА СВЕ­ТЛА

У ОВОМ ТРЕ­НУТ­КУ ВА­ЖНЕ ПРИ­ПРЕ­МЕ ЗА ШИД И 18 СЕ­ЛА У ОП­ШТИ­НИ

Ин­ве­сти­ци­ја би из­но­си­ла пре­ко 20 ми­ли­о­на ди­на­ра, али ис­пла­ти­ла би се ја­ко пу­но јер би уште­да стру­је на го­ди­шњем ни­воу из­но­си­ла пре­ко 630 хи­ља­да ки­ло­ват са­ти

sidnocu.jpgНа­кон што су од­бор­ни­ци СО Шид усво­ји­ли од­лу­ку о то­ме да ЈП за гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште у Ши­ду бу­де но­си­лац ре­кон­струк­ци­је и об­но­ве јав­не ра­све­те у свих 19 на­се­ље­них ме­ста у оп­шти­ни, у овом јав­ном пред­у­зе­ћу су по­че­ле при­пре­ме за овај из­у­зет­но зна­ча­јан про­је­кат.Про­блем јав­не ра­све­те при­су­тан је у го­то­во свим ме­сти­ма оп­шти­не. Пре­ма до­ступ­ним по­да­ци­ма у овом тре­нут­ку на под­руч­ју на­ше оп­шти­не на­ла­зе се 2.423 си­ја­лич­на ме­ста чи­ја го­ди­шња по­тро­шња из­но­си 1.65 ми­ли­о­на ки­ло­ват са­ти, што је оп­шти­ну и Ме­сне упра­ве го­ди­шње ко­шта­ло 6,3 ми­ли­о­на ди­на­ра. Тро­шко­ви за­ме­не но­вих си­ја­лич­них ме­ста из­но­си­ли су на го­ди­шњем ни­воу пре­ко 2 ми­ли­о­на ди­на­ра.Са­мо ови по­да­ци и ана­ли­зе го­во­ре да је ре­кон­струк­ци­ја и об­но­ва јав­не ра­све­те нео­п­ход­на у на­ред­ном пе­ри­о­ду. Пре­ма тој ана­ли­зи убу­ду­ће би се на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не ин­ста­ли­ра­ло укуп­но 2.600 све­тиљ­ки чи­ја би го­ди­шња по­тро­шња из­но­си­ла 1.02 ми­ли­о­на ки­ло­ват са­ти, што ја­сно го­во­ри да би уште­да у од­но­су на да­на­шње ста­ње на го­ди­шњем ни­воу из­но­си­ла пре­ко 630 хи­ља­да ки­ло­ват са­ти и у нов­ча­ном из­но­су био би ма­њи за бли­зу 2,5 ми­ли­о­на ди­на­ра.

bandera2.jpg

 

Пре­ма по­да­ци­ма укуп­ни тро­шко­ви ин­ве­сти­ци­ја за ма­те­ри­јал и ра­до­ве из­но­си­ли би пре­ко 20 ми­ли­о­на ди­на­ра. Из спе­ци­ја­ли­зо­ва­не фир­ме МИ­НЕЛ-ШРЕ­ДЕР из Зе­му­на ко­ја је је­ди­ни про­из­во­ђач тзв. све­тиљ­ки "ште­ди­ша" у на­шој зе­мљи твр­де да се у ро­ку од 6 го­ди­на кроз уште­де у по­тро­шњи мо­же от­пла­ти­ти укуп­на ин­ве­сти­ци­ја.Са њи­хо­вим струч­ним ми­шље­њем са­гла­сни су и у Елек­тро­ди­стри­бу­ци­ји у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, та­ко да се оче­ку­је да је јед­на од нај­ве­ћих ин­ве­сти­ци­о­них за­хва­та у ја­вом сек­то­ру у на­шој оп­шти­ни до­био "зе­ле­но све­тло". Нов­ча­ни из­нос за овај из­у­зет­но зна­ча­јан по­сао у укуп­ном из­но­су од 20 ми­ли­о­на ди­на­ра обез­бе­дио би се пу­тем кре­дит­них аран­жма­на.