Menu
RSS
A+ A A-

ВО­ЖЊА У ПО­ЛА ЦЕ­НЕ

ЈЕФ­ТИ­НО ПУ­ТО­ВА­ЊЕ ЖЕ­ЛЕ­ЗНИ­ЦОМ У ИНО­СТРАН­СТВОАко не­ко од Ши­ђа­на од­лу­чи да пу­ту­је са по­ро­ди­цом или при­ја­те­љи­ма у Аустри­ју, Сло­ве­ни­ју, Хр­ват­ску, Че­шку или Сло­вач­ку, мо­же ко­ри­сти­ти по­ну­ду Цитy стар ко­ја под­ра­зу­ме­ва по­врат­не во­зне кар­те, а са јед­ном кар­том мо­же пу­то­ва­ти нај­ви­ше пет од­ра­слих пут­ни­ка и јед­но де­те. За Аустри­ју у тран­зи­ту пре­ко Ма­ђар­ске или пре­ко Хр­ват­ске и Сло­ве­ни­је мо­же пу­то­ва­ти пет пут­ни­ка с тим што на во­зну кар­ту пр­вог пут­ни­ка сви са­пут­ни­ци оства­ра­ју по­вла­сти­цу од 50 од­сто, а де­ца до шест го­ди­на се пре­во­зе бес­плат­но. Де­ца ста­ро­сти 6-14 го­ди­на уко­ли­ко пу­ту­ју у прат­њи јед­ног ро­ди­те­ља, ба­бе или де­де, пре­во­зе се бес­плат­но, а по­врат­не кар­те ва­же ме­сец да­на.


Це­на кар­те за дру­ги раз­ред у тран­зи­ту пре­ко Ма­ђар­ске на ре­ла­ци­ји Бе­о­град - Беч за пр­вог пут­ни­ка из­но­си 80 евра, а за са­пут­ни­ка 40 евра. Бе­о­град - Грац 111 евра за пр­вог од­но­сно 55,50 евра за оста­ле, а Бе­о­град - Ин­сбрук 158 од­но­сно 79 евра. Уко­ли­ко се пу­ту­је у тран­зи­ту пре­ко Хр­ват­ске и Сло­ве­ни­је од Бе­о­гра­да до Бе­ча за пр­вог пут­ни­ка тре­ба из­дво­ји­ти 144,80 евра, а за са­пут­ни­ка 72,40 евра. На ре­ла­ци­ји Бе­о­град - Грац је то 113,80 од­но­сно 56,90 евра док од Бе­о­гра­да до Ин­сбру­ка тре­ба из­дво­ји­ти 144,80 од­но­сно 72,40 евра.СПЕ­ЦИ­АЛ ПО­ГОД­НОСТ

Ако пу­ту­је­те са­ми на ре­ла­ци­ји Бе­о­град - Беч он­да је ту Ви­ен спе­ци­ал, па та­ко за пр­ви раз­ред до Бе­ча пла­ћа­те 96,10 евра, а за дру­ги раз­ред 66,10 евра. Де­ца од 4-12 го­ди­на пла­ћа­ју по­ло­ви­ну це­не за од­ра­сле, а у окви­ру ва­жно­сти во­зне кар­те су до­зво­ље­на пре­ки­да­ња пу­то­ва­ња. По истом си­сте­му ако пу­ту­је­те од Бе­о­гра­да до Бу­дим­пе­ште за дру­ги раз­ред во­за пла­ћа се 15 евра у јед­ном прав­цу, а 26 евра за по­врат­ну кар­ту. Од Бе­о­гра­да до Бу­ку­ре­шта за пр­ви раз­ред тре­ба из­дво­ји­ти 66 евра или 44 евра за дру­ги раз­ред.