Menu
RSS
A+ A A-

ЈЕ­ДАН ДАН СА ЛОВ­ЦИ­МА

БИ­ЛА ЈЕ НЕ­ДЕ­ЉА А ЛОВ­ЦИ ИЗ КУ­КУ­ЈЕ­ВА­ЦА ВРЕД­НО РА­ДИ­ЛИ НА ПА­ШЊА­КУ СИ­ТА

ГА­ТЕР ЗА ОБУ­КУ ПА­СА

busenje.jpg

Не­де­ља. Леп сун­чан дан. Дан за од­мор. А чла­но­ви Ло­вач­ког дру­штва "Фа­зан" из Ку­ку­је­ва­ца, вред­но ра­де на па­шња­ку Си­та. Пред­сед­ник овог дру­штва Ми­ро­слав Стој­че­вић, по­зна­ти­ји по ло­вач­ком на­дим­ку Ше­риф, при­ча нам да се пра­ви га­тер за об­у­ча­ва­ње па­са за лов на ди­вље сви­ње.

- Све ће се ово огра­ди­ти, пр­во ће­мо све окре­чи­ти и по­ста­ви­ти бе­тон­ске сту­бо­ве. Ту ће­мо пу­сти­ти не­ко­ли­ко ди­вљих сви­ња да се раз­мно­жа­ва­ју - ка­же Ше­риф.

А лов­ци вред­ни, ка­пље зној. А би­ла је не­де­ља. Дан за од­мор. Од на­пор­ног по­сла.