Menu
RSS
A+ A A-

БЕЗ­БЕД­НОСТ НА ВИ­СО­КОМ НИ­ВОУ

ПРИ­ПАД­НИ­ЦИ МУП-а ОБЕ­ЛЕ­ЖИ­ЛИ СВО­ЈУ СЛА­ВУ

policija.jpgНи­зом при­год­них све­ча­но­сти при­пад­ни­ци Ми­ни­стар­ства уну­тра­шњих по­сло­ва по­во­дом пра­зни­ка Ду­хо­ви обе­ле­жи­ли су сво­ју сла­ву. Све­ча­но је би­ло и у по­ли­циј­ској ста­ни­ци Шид. У окви­ру про­сла­ве по­ли­цај­ци су об­и­шли шко­ле и раз­го­ва­ра­ли са уче­ни­ци­ма и њи­хо­вим на­став­ни­ци­ма а по­том је при­ре­ђен при­јем за пен­зи­о­ни­са­не при­пад­ни­ке МУП-а у на­шој оп­шти­ни.

У окви­ру про­сла­ве одр­жа­на су и тра­ди­ци­о­нал­на спорт­ска так­ми­че­ња.Пред­сед­ник оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов је та­ко­ђе при­ре­дио тра­ди­ци­о­нал­ни при­јем за при­пад­ни­ке МУП-а ко­ме су по­ред ње­го­вих са­рад­ни­ка при­су­ство­ва­ли и ко­ман­дир по­ли­циј­ске ста­ни­це Шид Зо­ран Сма­јић и ко­ман­ди­ри ста­ни­ца по­гра­нич­не по­ли­ци­је Ђор­ђе Бор­ђо­шки (гра­нич­ни пре­лаз Ба­тров­ци - Ба­ја­ко­во), Ми­ћа Ђу­кић (Срем - Шид), Ми­ле Лу­кић (Шид) и Ни­ко­ла Здје­лар (Мо­ро­вић).

У то­ку при­је­ма ко­ман­дир по­ли­циј­ске ста­ни­це у Ши­ду Зо­ран Сма­јић упо­знао је пред­сед­ни­ка оп­шти­не Авра­мо­ва са ста­њем јав­ног ре­да и ми­ра и оце­нио да је оно по­след­њих го­ди­на на ви­со­ком ни­воу уз стал­но сма­ње­ње кри­вич­них и пре­кр­шај­них де­ла из обла­сти оп­штег кри­ми­на­ли­те­та.