Menu
RSS
A+ A A-

АДА­ШЕВ­ЦИ, БИН­ГУ­ЛА, ШИД

Пр­вих да­на Но­ве го­ди­не у Ши­ду, Ада­шев­ци­ма и Бин­гу­ли сту­пи­ли су на сна­гу но­ви ме­сни са­мо­до­при­но­си.
На­кон што су се гра­ђа­ни ових ме­ста на не­дав­но спро­ве­де­ним ре­фе­рен­ду­ми­ма из­ја­сни­ли за уво­ђе­ње но­вих са­мо­до­при­но­са у Ши­ду ће се у на­ред­них се­дам го­ди­на из­два­ја­ти из­нос од 3 по­сто од за­ра­да за­по­сле­них што ће у на­ред­них се­дам го­ди­на пре­ма про­це­на­ма омо­гу­ћи­ти бу­xет од 220 ми­ли­о­на ди­на­ра.

У Ада­шев­ци­ма ће ме­шта­ни овог се­ла у на­ред­них пет го­ди­на из­два­ја­ти 5 по­сто од за­ра­да и 15 по­сто од по­љо­при­вре­де док ће у Бин­гу­ли у јед­ној од нај­ма­њих ме­сних упра­ва у шид­ској оп­шти­ни ме­шта­ни из­два­ја­ти за но­ви пе­то­го­ди­шњи са­мо­до­при­нос 3 по­сто од за­ра­да и 10 по­сто од ка­та­стар­ских при­хо­да.Сред­ства из но­вих са­мо­до­при­но­са углав­ном ће ићи на из­град­њу и одр­жа­ва­ње нај­ви­тал­ни­јих ко­му­нал­них обје­ка­та у сва три ме­ста.