Menu
RSS
A+ A A-

АДА­ШЕВ­ЦИ: ПЛА­НО­ВИ ЗА ДА­ЉИ РАЗ­ВОЈЧак 82 по­сто жи­те­ља Ме­сне упра­ве Ада­шев­ци из­ја­сни­ло се за уво­ђе­ње но­вог ме­сног са­мо­до­при­но­са у пе­ри­о­ду од 1. 1. 2007. до 31. 12. 2010. го­ди­не, а при­ку­пи­ће се шест ми­ли­о­на ди­на­ра. При­о­ри­тет ће има­ти из­град­ња фе­кал­не ка­на­ли­за­ци­је.- Оче­ку­је­мо да ће до апри­ла ме­се­ца би­ти за­вр­шен про­је­кат за из­град­њу ка­на­ли­за­ци­је ко­ји ко­шта ми­ли­он ди­на­ра, а из­гра­ду фи­нан­си­ра у од­ре­ђе­ном из­но­су и Из­вр­шно ве­ће Вој­во­ди­не. Це­ла ин­ве­сти­ци­ја из­но­си око 81 ми­ли­он ди­на­ра и то­ком ове го­ди­не ће за­по­че­ти ра­до­ви и би­ло би "по­кри­ве­но" це­ло се­ло. Са­да сеп­тич­ке ја­ме пред­ста­вља­ју про­блем због под­зем­них во­да и ки­ша. Са­мо при­кљу­чи­ва­ње ме­шта­на на ка­на­ли­за­ци­о­ну мре­жу ће се по­себ­но пла­ћа­ти, али о то­ме још пред­сто­је раз­го­во­ри и до­го­во­ри - ка­же Пре­драг Си­мић, пред­сед­ник МУ Ада­шев­ци.


Кра­јем де­цем­бра про­шле го­ди­не отво­рен је сајт ко­ји као "на дла­ну" пред­ста­вља Ме­сну упра­ву и где се ја­сно ви­ди шта је све од пла­ни­ра­ног ре­а­ли­зо­ва­но, ка­кви су да­љи пла­но­ви за раз­вој се­ла, по­год­но­сти за при­вред­на ула­га­ња због бли­зи­не ауто-пу­та и же­ле­знич­ке пру­ге, ту­ри­стич­ке мо­гућ­но­сти... Са­зна­је­мо да су у то­ку пре­го­во­ри да ме­шта­ни Ада­шев­ца до­би­ју и ка­блов­ску ТВ.Ме­ђу­тим, ве­лик про­блем пред­ста­вља све ста­ри­је ста­нов­ни­штво ме­ђу 2.300 ме­шта­на.- Про­шле го­ди­не смо има­ли 14 вен­ча­ња, 20 умр­лих и са­мо 10 ро­ђе­них бе­ба што је нај­ма­ње за по­след­њих 15 го­ди­на. Као при­мер мо­гу на­ве­сти да је 1991. го­ди­не би­ло чак 40 но­во­ро­ђе­них бе­ба. Ста­нов­ни­штво је све ста­ри­је, а у се­лу има пре­ко 40 пра­зних ку­ћа. Чак ни до­ла­зак из­бе­глих ли­ца у се­ло ни­је ни­шта по­пра­вио по том пи­та­њу - ка­же Ми­ле­на Па­вло­вић, ма­ти­чар и ви­ши ад­ми­ни­стра­тив­ни ре­фе­рент у МУ Ада­шев­ци.