Menu
RSS
A+ A A-

Ба­тров­циУ ме­сној упра­ви Ба­тров­ци то­ком про­шле го­ди­не ни­је би­ло не­ких ве­ћих ра­до­ва што и не чу­ди с об­зи­ром да од 320 ста­нов­ни­ка, ма­ли је број за­по­сле­них, па су сред­ства ко­ја се обез­бе­ђу­ју са­мо­до­при­но­сом ско­ро за­не­ма­ри­ва. Ипак, за­хва­љу­ју­ћи сред­стви­ма оп­штин­ског бу­џе­та по­пра­вљен је ко­ло­воз у Пин­ки­је­вој ули­ци, са­ни­ран кров на До­му кул­ту­ре, уре­ђе­ни ата­ри, на­пра­вље­ни про­пу­сти за ат­мос­фер­ску од­вод­њу, из­му­ља­ва­ни ка­на­ли.У за­ви­сно­сти од сред­ста­ва у овој го­ди­ни, ка­же Бра­ни­вој Вуч­ко­вић, пред­сед­ник ме­сне упра­ве, опет би ак­тив­но­сти тре­ба­ле би­ти усме­ре­не на по­прав­ку пу­те­ва. Нео­п­ход­но би би­ло (у шта смо се и са­ми уве­ри­ли) из­вр­ши­ти по­прав­ку згра­де ме­сне упра­ве за ко­ју се не зна ка­да је по­след­њи пут ре­но­ви­ра­на.Као и из дру­гих се­ла мла­ди "гра­бе" сва­ку при­ли­ку да оду, па не чу­ди да се де­си да се у го­ди­ни ро­ди тек јед­на бе­ба (2005). Не­што бо­ље је би­ло у 2006. ка­да су се ро­ди­ле 4 бе­бе, умр­ло 7 ме­шта­на, а скло­пљен је са­мо је­дан брак.На не­дав­но одр­жа­ној јав­ној ли­ци­та­ци­ји из­да­то је у за­куп 84 ха др­жав­ног зе­мљи­шта, па се оче­ку­је да ће је­дан део од те за­куп­ни­не оста­ти и у ме­сној упра­ви.