Menu
RSS
A+ A A-

Ва­ши­цаКао и у дру­гим ме­сним упра­ва­ма и у Ва­ши­ци су оства­ре­ни пла­ни­ра­ни ра­до­ви у про­шлој го­ди­ни. Јед­на од ва­жни­јих ин­ве­сти­ци­ја, би­ла је из­град­ња ни­ско­на­пон­ске мре­же у Бо­сут­ској ули­ци, а тро­шко­ви су из­но­си­ли не­што пре­ко ми­ли­он ди­на­ра, од че­га је ме­сна упра­ва из­дво­ји­ла 20 од­сто.Про­ду­же­так во­до­вод­не мре­же је ура­ђен у Вој­во­ђан­ској ули­ци у ду­жи­ни од 350 ме­та­ра. Вред­ност ра­до­ва је пре­ко 300 хи­ља­да ди­на­ра. Ипак, по­се­бан зна­чај по ре­чи­ма пред­сед­ни­ка ме­сне упра­ве Ва­ши­це, Во­је Ку­ла­ча­ни­на је дат ра­до­ви­ма на ре­кон­струк­ци­ји ка­нал­ске мре­же, пре­ци­зни­је из­му­ља­ва­њу, што је ра­ди­ло во­до­при­вред­но пред­у­зе­ће "Ши­ди­на". То­ком 2005. и 2006. ра­до­ви су оба­вље­ни у сли­ву "Во­лар­ско по­ље" а у сли­ву "Пу­ца" са­мо у 2006. Укуп­но је ре­кон­стру­и­са­но око 13 ки­ло­ме­та­ра ка­нал­ске мре­же у сли­ву "Во­лар­ско по­ље" и 18 ки­ло­ме­та­ра у сли­ву "Пу­ца".

А ко­ли­чи­на из­му­ље­ног ма­те­ри­ја­ла у оба сли­ва је око 110 м3. При­о­ри­те­тан за­да­так у овој го­ди­ни је из­град­ња се­о­ске ка­пе­ле и огра­ђи­ва­ње гро­бља.