Menu
RSS
A+ A A-

ЈА­МЕ­НАПро­шле го­ди­не у Ме­сној упра­ви Ја­ме­на ас­фал­ти­ран је ки­ло­ме­тар пу­та у ули­ци Ми­ло­ша Оби­ли­ћа, а у пла­ну је да се у 2007. го­ди­ни ас­фал­ти­ра пре­о­ста­лих пет ки­ло­ме­та­ра пу­те­ва у се­о­ским ули­ца­ма.- Ми прак­тич­но већ има­мо под­ло­гу од шљун­ка ко­ју са­мо тре­ба пре­сву­ћи ас­фал­том и оче­ку­је­мо да ће­мо то учи­ни­ти ове го­ди­не. Та­ко­ђе смо очи­сти­ли и ка­на­ле за од­вод­ња­ва­ње ат­мос­фер­ске во­де око се­ла у ду­жи­ни од 1,5 ки­ло­ме­та­ра што ће до­при­не­ти бо­љем оти­ца­њу во­де у ки­шном пе­ри­о­ду - ка­же Пе­тар Јан­ко­вић, пред­сед­ник МУ Ја­ме­на.Ко­па­њем још јед­ног бу­на­ра, Ја­мен­ча­ни су ре­ши­ли про­блем снаб­де­ва­ња во­дом, а до­дат­на сред­ства ће сва­ка­ко би­ти по­треб­на за одр­жа­ва­ње во­до­вод­не мре­же, об­зи­ром да су, ка­ко ис­ти­че наш са­го­вор­ник и вен­ти­ли већ до­тра­ја­ли.Ста­нов­ни­штву ко­је се углав­ном ба­ви по­љо­при­вре­дом и сто­чар­ством, ре­ша­ва­ње ко­му­нал­них про­бле­ма ће сва­ка­ко олак­ша­ти жи­вот­не и рад­не усло­ве. Та­ко­ђе се ра­чу­на и на раз­вој ту­ри­зма пре све­га ло­ва и ри­бо­ло­ва. У Ја­ме­ни успе­шно ра­ди Ло­вач­ко дру­штво "Гра­ни­чар" ко­је оку­пља 80-так ло­ва­ца, а пред­сед­ник им је Жи­ван Га­јић.