Menu
RSS
A+ A A-

ЂИП­ШАНе­дав­но је де­ле­га­ци­ја Ме­сне упра­ве Ер­де­вик по­се­ти­ла на­се­ље Ђип­ша, ко­је се на­ла­зи не­да­ле­ко од исто­и­ме­ног ма­на­сти­ра по­све­ће­ног Пре­но­су мо­шти­ју Св. оца Ни­ко­ла­ја. Раз­лог по­се­те ме­шта­на су­сед­ног Ер­де­ви­ка овом на­се­љу ко­је се на­ла­зи ме­ђу нај­за­пад­ни­јим тач­ка­ма Ср­би­је је из­град­ња пу­та од на­се­ља до ма­на­стир­ског зда­ња у ду­жи­ни од не­ко­ли­ко сто­ти­на ме­та­ра.На­и­ме, на­се­ље у ко­ме жи­ви пет по­ро­ди­ца са два­де­сет чла­но­ва че­сто би­ва прак­тич­но од­се­че­но од све­та због не­мо­гућ­но­сти да се у зим­ским усло­ви­ма до­ђе до пу­та за су­сед­ни Ви­зић ко­ји се на­ла­зи и бач­ко­па­ла­нач­кој оп­шти­ни. То по­себ­но те­шко па­да тро­ји­ци ђа­ка, ко­ји по­ха­ђа­ју шко­лу у Ви­зи­ћу ко­ја је уда­ље­на око 3,5 ки­ло­ме­тра. Ме­сна упра­ва Ер­де­вик би­ла је ини­ци­ја­тор да се ура­ди пут од на­се­ља до пу­та за Ви­зић и већ ове је­се­ни из­ве­де­ни су сви по­треб­ни зе­мља­ни ра­до­ви. Уко­ли­ко вре­мен­ске при­ли­ке до­зво­ле у на­ред­них не­ко­ли­ко ме­се­ци на бу­ду­ћу тра­су пу­та би­ће ста­вље­на и твр­да под­ло­га, чи­ме ће про­бле­ми ме­шта­на овог нај­ма­њег на­се­ља у Сре­му би­ти ко­нач­но ре­ше­ни.


Ком­плет­на фи­нан­сиј­ска сред­ства за ове на­ме­не обез­бе­ди­ће оп­шти­на Шид. За­ни­мљи­во је да се на­се­ље Ђип­ша и исто­и­ме­ни ма­на­стир спо­ми­њу још у сред­њем ве­ку у до­ба де­спот­ства Бран­ко­ви­ћа, ка­да су ва­жи­ли за јед­но од нај­бо­га­ти­јих кра­је­ва у овом де­лу Фру­шке Го­ре. Вре­ме­ном су ста­нов­ни­ци овог ме­ста од­ла­зи­ли из ње­га и тре­нут­но у ње­му жи­ви са­мо два­де­се­так ста­нов­ни­ка. Де­ле­га­ци­ја Ер­де­ви­ка је при­ли­ком по­се­те уру­чи­ла и при­год­не по­кло­не ка­ко ста­нов­ни­ци­ма Ђип­ше, та­ко и за тро­је ђа­ка ко­ји су до­би­ли но­ве школ­ске тор­бе и све по­треб­не уџ­бе­ни­ке и ђач­ки при­бор.Ако је су­ди­ти по за­ла­га­њу ме­шта­на су­сед­ног Ер­де­ви­ка сва је при­ли­ка да ће на­ред­но про­ле­ће до­не­ти ра­дост у пет до­мо­ва у на­се­љу Ђип­ша ко­је се ина­че на­ла­зи у јед­ном од нај­леп­ших и нај­о­чу­ва­ни­јих де­ло­ва Фру­шке Го­ре.