Menu
RSS
A+ A A-

БИ­КИЋ ДО

Ме­сна упра­ва Би­кић До на спи­ску на­зи­ва ули­ца бо­га­ти­ја је за још јед­но име.

Од­лу­ком Скуп­шти­не оп­шти­не на сед­ни­ци одр­жа­ној 29. ја­ну­а­ра ули­ца ко­ја се пру­жа иза цр­кве, пре­ма вин­ском по­дру­му, ко­ја је уства­ри про­ду­же­так Пла­нин­ске ули­це, до­би­ла је име По­друм­ска.Ова­кав зах­тев Ме­сна упра­ва Би­кић До је под­не­ла јер су стам­бе­ни објек­ти у овом ме­сту раз­у­ђе­ни а ули­це има­ју са­мо два на­зи­ва, те је та­ко део Пла­нин­ске ули­це са­да са но­вим име­ном.