Menu
RSS
A+ A A-

Ба­чин­ци"Цен­тар све­та", ка­ко Ба­чин­це (ваљ­да то ма­ло ко не зна) на­зи­ва њи­хов пред­сед­ник Не­ма­ња Ви­дић, улеп­ша­ће се са 50-так укра­сних сад­ни­ца. Вла­сти­тим уме­ћем и сна­ла­жљи­во­шћу Ви­дић је до­био из Шу­ма­ри­је у Мо­ро­ви­ћу те сад­ни­це ко­је ће кра­си­ти цен­тар се­ла. Уз то сле­ди ко­па­ње ка­на­ла од гро­бља до цен­тра се­ла.


Пла­но­ва има још, у сва­ком слу­ча­ју ко­ри­сних, а њи­хо­ва ре­а­ли­за­ци­ја ће ови­си­ти од фи­нан­сиј­ских мо­гућ­но­сти. Ипак, Ви­дић се на­да да ће се у овој го­ди­ни бар по­ста­ви­ти те­ме­љи но­ве згра­де ам­бу­лан­те из­ме­ђу цр­кве и игра­ли­шта за ма­ли фуд­бал. У том објек­ту би се из­гра­ди­ла и два ста­на - за ле­ка­ра и ме­ди­цин­ску се­стру. Сред­ства би се тре­ба­ла обез­бе­ди­ти из Ме­сне упра­ве и до­на­ци­ја.У овој го­ди­ни се пла­ни­ра за­вр­ше­так са­ле у згра­ди Ме­сне упра­ве, где ће се на­ба­ви­ти клу­пе и сто­ло­ви. Ка­ко ће то би­ти са­ла за из­најм­љи­ва­ње, би­ће то је­дан од при­хо­да Ме­сне упра­ве. Уз про­шло­го­ди­шње ра­до­ве на во­до­вод­ној мре­жи у Ру­син­ској ули­ци, ас­фал­ти­ра­ње јед­не ули­це и на­си­па­ње пу­та до гра­ни­це са Ме­сном упра­вом При­ви­на Гла­ва, 1420 ста­нов­ни­ка Ба­чи­на­ца мо­же оче­ки­ва­ти и у овој го­ди­ни по­бољ­ша­ње усло­ва за жи­вот.