Menu
RSS
A+ A A-

ФРУ­ШКО­ГОР­СКА СЕ­ЛАНа­ду да ће ре­ши­ти ду­го­го­ди­шњи про­блем во­до­снаб­де­ва­ња пет се­ла у се­ве­ро­за­пад­ном де­лу шид­ске оп­шти­не ви­де у На­ци­о­нал­ном ин­ве­сти­ци­о­ном про­гра­му. Иако у пр­вом кру­гу ни­су кон­ку­ри­са­ли за до­де­лу сред­ства због не­до­стат­ка про­јект­не до­ку­мен­та­ци­је у се­ли­ма Би­кић До, При­ви­на Гла­ва, Сот, Мо­ло­вин и Љу­ба оче­ку­ју да ће у ве­о­ма крат­ком ро­ку ус­пе­ти да при­ба­ве сву по­треб­ну до­ку­мен­та­ци­ју и до­зво­ле ка­ко би до кра­ја го­ди­не кон­ку­ри­са­ли за до­би­ја­ње сред­ста­ва за из­град­њу во­до­во­да.

Пет фру­шко­гор­ских се­ла у шид­ској оп­шти­ни до­ве­де­ни су по­след­њих го­ди­на у ве­о­ма те­жак по­ло­жај, јер су ана­ли­зе ко­је су пра­вље­не по­след­њих го­ди­на по­ка­за­ле да се ква­ли­тет пи­ја­ће во­де из до­са­да­шњих из­во­ра знат­но сма­њио и да је је­ди­но ре­ше­ње за пре­ко две хи­ља­де ста­нов­ни­ка из ових ме­ста из­град­ња но­ве во­до­вод­не мре­же из прав­ца Бер­ка­со­ва.


Ра­ни­јих го­ди­на би­ло је од­ре­ђе­них по­ку­ша­ја да се овај про­блем ре­ши. У Ме­сној упра­ви Љу­ба у цен­тру се­ла ис­ко­пан је ар­тер­ски бу­нар, али ту се ста­ло јер за да­ље ра­до­ве ни­је би­ло сред­ста­ва. У оста­ла че­ти­ри ме­ста снаб­де­ва­ње во­дом вр­ши се из че­сми и бу­на­ра ко­ји су из го­ди­не у го­ди­ну се за­га­ђе­ни­ји. Био је то раз­лог да се о овом пи­та­њу рас­пра­вља и на по­след­њој сед­ни­ци СО Шид где је још јед­ном ис­так­ну­то да је ово мо­жда јед­на од рет­ких при­ли­ка да ме­шта­ни ових се­ла нај­зад до­би­ју здра­ву пи­ја­ћу во­ду.

Са­ша По­ва­жан пред­сед­ник ме­сне упра­ве Сот, нај­ве­ћег од ових пет се­ла ка­же да су ме­шта­ни спрем­ни да и са­ми у окви­ру сво­јих мо­гућ­но­сти уче­ству­ју у ре­ша­ва­њу овог про­бле­ма. "Спрем­ни смо да по­мог­не­мо у де­лу ра­до­ва ко­ји ће се из­во­ди­ти у на­шем се­лу, та­ко­ђе смо спрем­ни да и на дру­ге на­чи­не по­мог­не­мо из­град­њу во­до­вод­не мре­же кроз на­ша ме­ста. Али глав­ну по­моћ оче­ку­је­мо од По­кра­ји­не и Ре­пу­бли­ке. Не­дав­но смо до­би­ли обе­ћа­ња да ће нам из­ра­ду про­јект­не до­ку­мен­та­ци­је фи­нан­си­ра­ти по­кра­јин­ске ин­сти­ту­ци­је, на­кон че­га би кон­ку­ри­са­ли за сред­ства из На­ци­о­нал­ног ин­ве­сти­ци­о­ног про­гра­ма, ис­ти­че По­ва­жан.Иако је уда­ље­ност ових пет се­ла јед­но од дру­гог ре­ла­тив­но ма­ла, због кон­фи­гу­ра­ци­је те­ре­на би­ли би по­треб­ни до­дат­ни ра­до­ви на из­град­њи пот­пи­сних ста­ни­ца (ко­је знат­но по­ску­пљу­ју из­град­њу во­до­вод­не мре­же), што би омо­гу­ћи­ло нор­мал­но снаб­де­ва­ње во­дом ме­шта­на Би­кић До­ла, При­ви­не Гла­ве, Со­та, Мо­ло­ви­на и Љу­бе.