Menu
RSS
A+ A A-

Мо­ло­винУ про­шлој го­ди­ни ни­је скло­пљен ни је­дан брак, ни­је ро­ђе­на ни јед­на бе­ба а умр­ла су че­ти­ри ста­нов­ни­ка.Иако је 30 од­сто ку­ћа у Мо­ло­ви­ну пра­зно не мо­же се го­во­ри­ти о не­ком дра­стич­ном сма­ње­њу бро­ја ста­нов­ни­ка, јер је ово увек би­ло јед­но од нај­ма­њих шид­ских се­ла. Тек дав­не 1910. по не­ким до­ку­мен­ти­ма ту је жи­вео 641 ста­нов­ник. Да­нас их је око 300.


Упр­кос ле­пом око­ли­шу, по­го­то­во у лет­ње да­не, ово се­ло је по­при­лич­но изо­ло­ва­но, пре све­га што је од глав­не са­о­бра­ћај­ни­це "уву­че­но" око три ки­ло­ме­тра. Ипак, љу­ди у ње­му жи­ве бо­ре­ћи се са сва­ко­дне­ви­цом и у окви­ри­ма мо­гућ­но­сти по­ку­ша­ва­ју­ћи олак­ша­ти тај жи­вот. Број за­по­сле­них је­два је до­сти­гао дво­ци­фре­ну број­ку па сред­ства ме­сног са­мо­до­при­но­са су за­не­ма­ри­ва. Из­ме­ђу оста­лог због то­га што се тај са­мо­до­при­нос за­по­сле­них у ПП "Ер­де­вик" ни­је сли­вао у ме­сни бу­џет иако се рад­ни­ци­ма од­би­јао од пла­те, ка­же пред­сед­ник Ме­сне упра­ве Ми­ло­рад Ми­лу­ти­но­вић.У се­лу укуп­но има 29 те­ле­фон­ских при­кљу­ча­ка, а на­кон 20 го­ди­на не­ра­да про­шле го­ди­не ре­но­ви­ра­на је ме­сна ам­бу­лан­та у ко­ју јед­ном не­дељ­но до­ла­зи ле­кар. У про­шлој го­ди­ни по­пра­вљен је бе­дем око школ­ског дво­ри­шта, пут до гро­бља на­сут је ка­ме­ном и де­ли­мич­но је ре­но­ви­ран Дом кул­ту­ре, а у шко­ли је угра­ђен хи­дро­фор. По­пра­вље­ни су вра­та и про­зо­ри у цр­кви.По ре­чи­ма Ма­је Ра­де­ка, ма­ти­ча­ра, у про­шлој го­ди­ни ни­је ро­ђе­но ни јед­но де­те, а умр­ла су че­ти­ри ста­нов­ни­ка. Ни­је скло­пљен ни је­дан брак. Ина­че, ка­жу да у Мо­ло­ви­ну има нај­ви­ше не­же­ња, чак че­тр­де­се­так.За­бав­ни жи­вот у се­лу мо­же се до­ве­сти у ве­зу тек уз два да­ту­ма го­ди­шње - за Бад­њак и се­о­ску сла­ву за Св. ар­хан­ге­ла Га­ври­ла 26. ју­ла.