Menu
RSS
A+ A A-

ЈА­МЕ­НАСла­ђа­на Иса­ко­вић из Цр­ње­ло­ва (Ре­пу­бли­ка Срп­ска) за­јед­но са сво­јим су­пру­гом Мла­де­ном вла­сник је ске­ле ко­ја пре­ко ре­ке Са­ве из­ме­ђу ње­ног се­ла и Ја­ме­не пре­во­зи пут­ни­ке и во­зи­ла и пред­ста­вља је­ди­ну ве­зу из­ме­ђу две др­жа­ве Ср­би­је и БиХ на то­ку ове ре­ке од Ја­ме­не до Срем­ске Ра­че. Про­хлад­ног но­вем­бар­ског да­на за­јед­но са ста­рим "сав­ским ву­ком" Мар­ком Ко­ка­но­ви­ћем ве­што је усме­ра­ва­ла ске­лу ка при­ста­ни­шту у Ја­ме­ни.


На на­ше пи­та­ње ка­ко се од­лу­чи­ла за ово за­и­ста не­у­о­би­ча­је­но за­ни­ма­ње за же­не, мла­да и ле­па ла­ђар­ка (ла­ђа­ри­ца) са Са­ве је од­го­во­ри­ла да је ово­га пу­та за­ме­ни­ла свог му­жа Мла­де­на ко­ји је тог да­на имао нео­д­ло­жне по­слов­не оба­ве­зе. Пут­ни­ци и вла­сни­ци мо­тор­них и те­рет­них во­зи­ла као и вла­сни­ци по­љо­при­вред­не ме­ха­ни­за­ци­је ко­ји има­ју сво­је њи­ве на обе стра­не ре­ке ис­ти­чу ве­ли­ку љу­ба­зност али и нео­п­ход­ну струч­ност и хра­брост овог брач­ног па­ра ко­ји и у ове хлад­не зим­ске да­не по де­се­так пу­та днев­но пре­ла­зи ске­лом са јед­не на дру­гу стра­ну пре­ко на­бу­ја­ле и хлад­не Са­ве.