Menu
RSS
A+ A A-

ПРИ­ЖЕЉ­КУ­ЈУ БО­ЉЕ ВЕ­ЗЕ СА СВЕ­ТОМНај­у­да­ље­ни­ја Ме­сна упра­ва од оп­штин­ског цен­тра је Ја­ме­на ко­ја је од Ши­да уда­ље­на 36 ки­ло­ме­та­ра, а 1.241 жи­тељ при­жељ­ку­је бо­љу по­ве­за­ност и ве­зе са све­том. Ђа­ци и рад­ни­ци оте­жа­но сти­жу на сво­ја од­ре­ди­шта ко­ри­сти­ћи ауто­бу­ски са­о­бра­ћај, а је­ди­на ве­за са Ре­пу­бли­ком Срп­ском је и да­ље ске­ла пре­ко Са­ве.- Ста­нов­ни­штво Ја­ме­не је род­бин­ски по­ве­за­но са Ре­пу­бли­ком Срп­ском од­но­сно Сем­бе­ри­јом, а је­ди­на ве­за и да­ље им је ске­ла - при­ча Пе­тар Јан­ко­вић, пред­сед­ник МУ Ја­ме­на. - Ске­лом, чи­ји је вла­сник Мла­ден Иса­ко­вић из Цр­ње­ло­ва, пре­во­зе се љу­ди, ауто­мо­би­ли па и лак­ши ка­ми­о­ни и ске­ла ра­ди од 7 са­ти ују­тро до 15-16 са­ти зи­ми сва­ког да­на, а по ауто­мо­би­лу се пла­ћа пет КМ или ди­нар­ска про­тив­вред­ност.


Без об­зи­ра на до­бро функ­ци­о­ни­са­ње ске­ле, же­ља Ја­мен­ча­на је да до­би­ју мост и на тај на­чин се по­ве­жу са дру­гом оба­лом Са­ве. Ка­жу да би то пу­но зна­чи­ло не са­мо за Ја­ме­ну већ и за цео ре­ги­он. Пред­сед­ник Јан­ко­вић ис­ти­че да би мост тре­ба­ло да фи­нан­си­ра­ју Ре­пу­бли­ка Ср­би­ја и Ре­пу­бли­ка Срп­ска због ви­си­не ин­ве­сти­ци­је, а да би Ја­мен­ча­ни би­ли за­до­вољ­ни чак и ако би мост имао са­мо јед­ну ко­ло­во­зну тра­ку. Цр­ње­ло­во је уда­ље­но са­мо шест ки­ло­ме­та­ра, а Би­је­љи­на 18 ки­ло­ме­та­ра.Бли­зу је и су­сед­на Ре­пу­бли­ка Хр­ват­ска јер је до Ра­чи­но­ва­ца са­мо че­ти­ри ки­ло­ме­та­ра, а овим прав­цем до Брч­ког је 18 ки­ло­ме­та­ра али за са­да ту не­ма гра­нич­ног пре­ла­за.

- Ко­ли­ко имам са­зна­ња, отва­ра­ња гра­нич­ног пре­ла­за пре­ма Хр­ват­ској не­ће би­ти док се не за­вр­ши раз­ми­ни­ра­ње окол­ног те­ре­на. Бо­ља ко­му­ни­ка­ци­ја са све­том, до­при­не­ла би и бо­љем раз­во­ју се­ла - ка­же Пе­тар Јан­ко­вић, пред­сед­ник МУ Ја­ме­на.