Menu
RSS
A+ A A-

МО­ЛО­ВИН


Ове го­ди­не пр­ви раз­ред у Мо­ло­ви­ну не по­ха­ђа ни­јед­но де­те. У дру­гом су два уче­ни­ка - Мар­ко Уба­вић и Ми­лош Гру­јић. Уче­ни­ци тре­ћег раз­ре­да су Кри­сти­на Вин­чић, Ма­ри­на Ни­кић, Та­ма­ра Ђур­ђе­вић, Ми­ре­ла Ђур­ђе­вић и Де­нис Пе­тро­вић. Мар­ко Бе­ван­да је је­ди­ни у че­твр­том раз­ре­ду. Од дру­гог по­лу­го­ди­шта учи­те­љи­ца у ком­би­но­ва­ном оде­ље­њу је Слав­ка Кру­пе­жић. Иако се тек упо­зна­је с њи­ма, ми­сли да су де­ца ак­тив­на, али у тре­ћем и че­твр­том раз­ре­ду има сла­бих оце­на, а нај­бо­љи су де­ча­ци у дру­гом раз­ре­ду.