Menu
RSS
A+ A A-

БИН­ГУ­ЛАКао и ве­ћи­на ста­нов­ни­ка шид­ске оп­шти­не и ме­шта­ни Бин­гу­ле про­во­де ове не­у­о­би­ча­је­но то­пле зим­ске да­не у иш­че­ки­ва­њу по­чет­ка пр­вих про­лећ­них по­љо­при­вред­них ра­до­ва. У раз­го­во­ру са пред­сед­ни­ком Ме­сне упра­ве у овом фру­шко­гор­ском се­лу Бран­ком Ра­ди­че­ви­ћем са­зна­је­мо да се то­ком овог про­ле­ћа и ле­та спре­ма­ју на зна­чај­не ко­му­нал­не ра­до­ве. То се пре све­га од­но­си на по­прав­ку и ре­кон­струк­ци­ју атар­ских пу­те­ва пре све­га оних ко­ји се на­ла­зе у пр­ва­цу се­ла Ку­змин чи­ме ће по­љо­при­вред­ни­ци Бин­гу­ле мо­ћи да не­сме­та­но од­ла­зе до сво­јих њи­ва.


По­ред то­га пла­ни­ран је и низ дру­гих ра­до­ва ка­ко би се ко­му­нал­на ин­фра­струк­ту­ра у овом се­лу зна­чај­ни­је по­пра­ви­ла. Иако су им сред­ства из не­дав­но уве­де­ног са­мо­до­при­но­са скром­на у Бин­гу­ли се на­да­ју да ће уз по­моћ оп­шти­не као и пред­став­ни­ка пред­у­зе­ћа и фир­ми из овог ме­ста ус­пе­ти да ура­де све оно што су пла­ни­ра­ли у овој ка­лен­дар­ској го­ди­ни. Та­ко је у пла­ну из­ме­ђу оста­лог укла­ња­ње ди­вљих де­по­ни­ја сме­ћа у че­му је ве­ли­ку по­моћ ме­сној упра­ви пру­жи­ла фир­ма "Исак-трејд" вла­сни­ка Ба­не­та Иса­ко­ви­ћа.И у овим зим­ским да­ни­ма би­ло је ак­тив­но­сти у овом се­лу. Ме­сна упра­ва у са­рад­њи са оп­шти­ном и под­руч­ним оде­ље­њем ОШ Са­ва Шу­ма­но­вић из Ер­де­ви­ка је ор­га­ни­зо­ва­ла по­во­дом школ­ске сла­ве Све­тог Са­ве при­год­ну све­ча­ност на ко­јој су свим ма­ли­ша­ни­ма ове шко­ле као и они­ма ко­ји по­ха­ђа­ју пред­школ­ску на­ста­ву обез­бе­ђе­ни па­ке­ти­ћи.Ме­сна упра­ва у Бин­гу­ли пре­ма ре­чи­ма пред­сед­ни­ка Бран­ка Ра­ди­че­ви­ћа во­ди бри­гу и о кул­тур­ним и спорт­ским уста­но­ва­ма у овом се­лу. "У гра­ни­ца­ма на­ших мо­гућ­но­сти по­ка­же­мо рад цр­кве­них уста­но­ва и кул­тур­но-умет­нич­ких и спорт­ских дру­шта­ва у на­шем ме­сту. Та­ко смо у то­ку про­шле го­ди­не за­јед­но са упра­вом ОФК Бин­гу­ле обе­ле­жи­ли осам­де­се­ту го­ди­шњи­цу фор­ми­ра­ња и ра­да фуд­бал­ског клу­ба у на­шем ме­сту у окви­ру ко­је смо ор­га­ни­зо­ва­ли и при­го­дан фуд­бал­ски тур­нир. По­ма­же­мо и рад сло­вач­ког Кул­тур­но умет­нич­ког дру­штва у на­шем ме­сту као и Ло­вач­ко удру­же­ње "Је­лен" ко­је има и сво­је про­сто­ри­је у цен­тру се­ла", ис­ти­че Ра­ди­че­вић чи­јим су се до­ла­ском на ме­сто пред­сед­ни­ка Ме­сне упра­ве знат­но по­ја­ча­ле ак­тив­но­сти у се­лу.У то­ку на­ше по­се­те рад­ни­ци Срем-пу­та из Ру­ме су ме­ња­ли са­о­бра­ћај­ну сиг­на­ли­за­ци­ју у ме­сту кроз ко­је днев­но про­ђе ве­ли­ки број мо­тор­них во­зи­ла. Са­о­бра­ћај­на по­ве­за­ност Бин­гу­ле са ме­сти­ма у шид­ској и срем­ско­ми­тро­вич­кој оп­шти­ни је ре­ла­тив­но до­бра јер ве­ли­ки број ауто­бу­са про­ла­зи днев­но кроз ово пи­то­мо срем­ско се­ло. Ина­че Бин­гу­лу као и ве­ћи­ну на­ших се­ла му­чи про­блем "бе­ле ку­ге" јер из го­ди­не у го­ди­ну све је ви­ше пра­зних ку­ћа а и ста­ро­сна струк­ту­ра ста­нов­ни­штва све је не­по­вољ­ни­ја. Хо­ће ли на­ја­вље­не ме­ре из На­ци­о­нал­но ин­ве­сти­ци­о­ног пла­на из­ме­ђу оста­лог ути­ца­ти и на то да се пре све­га мла­ди опре­де­ле за жи­вот на се­лу оста­је нам да ви­ди­мо.