Menu
RSS
A+ A A-

КУ­КУ­ЈЕВ­ЦИЈед­на од нај­ве­ћих ин­ве­сти­ци­ја у про­шлој го­ди­ни у Ме­сној упра­ви Ку­ку­јев­ци, јед­ном од нај­ве­ћих се­ла шид­ске оп­шти­не, би­ла је из­град­ња ка­пе­ле ме­сног гро­бља, што је у пот­пу­но­сти фи­нан­си­ра­ла са­ма ме­сна упра­ва. У 2007. пред­ви­ђе­но је да­ље уре­ђе­ње гро­бља, што под­ра­зу­ме­ва за­вр­ше­так огра­ђи­ва­ња и бе­то­ни­ра­ње ста­за.То­ком про­шле го­ди­не и у Ку­ку­јев­ци­ма је са­ни­ра­ње пу­те­ва био зна­ча­јан по­ду­хват, ко­ји се још увек от­пла­ћу­је. "Има­ли смо обим­не ра­до­ве на сточ­ном гро­бљу, ко­је је огра­ђе­но, а пред­сто­ји бе­то­ни­ра­ње ја­ме у ко­ју ће се од­ла­га­ти уги­ну­та сто­ка. Ту ће ра­ди­ти стра­жар, ко­ји ће над­гле­да­ти ка­ко се уги­ну­ла сто­ка од­ла­же. Ста­нов­ни­ци су углав­ном, сем по­је­ди­нач­них слу­ча­је­ва, ди­сци­пли­но­ва­ни па се на­да­мо да ће тре­нут­ни про­бле­ми би­ти пре­ва­зи­ђе­ни", ми­шље­ња је Не­над Ћу­ли­брк, пред­сед­ник Ме­сне упра­ве.


У про­шлој го­ди­ни ис­пред Ме­сне упра­ве уре­ђен је пар­кинг про­стор што олак­ша­ва при­лаз овој згра­ди. Уко­ли­ко бу­де фи­нан­сиј­ских мо­гућ­но­сти то­ком 2007. у том објек­ту би се тре­ба­ла оспо­со­би­ти по­сто­је­ћа са­ла, ко­ја би се ко­ри­сти­ла као Дом кул­ту­ре, али и као про­стор за на­ста­ву за фи­зич­ко вас­пи­та­ње.Иако се­ло има де­по­ни­ју на ко­ју ЈКП "Стан­дард" ор­га­ни­зо­ва­но од­во­зи сме­ће, још увек се оно не­план­ски од­ла­же, па ће се у овој го­ди­ни и овом про­бле­му озбиљ­но при­сту­пи­ти. У пла­ну је огра­ђи­ва­ње тог про­сто­ра и кон­тро­ла ње­го­вог од­ла­га­ња.У осмо­го­ди­шњој шко­ли у Ку­ку­јев­ци­ма има пре­ко 180 уче­ни­ка и пре­ко 40 (у две гру­пе) у пред­школ­ској уста­но­ви. Као и у дру­гим се­ли­ма и ов­де је број умр­лих знат­но ве­ћи од бро­ја ро­ђе­них бе­ба. Про­шле го­ди­не ро­ђе­но је 20 бе­ба, умр­ло 37 ста­нов­ни­ка и скло­пље­но је 6 бра­ко­ва.До­бар по­ло­жај се­ла омо­гу­ћа­ва и до­бру ко­му­ни­ка­ци­ју са Ши­дом, али и Срем­ском Ми­тро­ви­цом. По­ред ре­дов­них ауто­бу­ских ли­ни­ја, пре­воз је обез­бе­ђен и так­си во­зи­ли­ма по це­ни ауто­бу­ске кар­те.Сем ан­га­жо­ва­ња Ак­ти­ва же­на у Ку­ку­јев­ци­ма су ак­тив­ни у Ло­вач­ком дру­штву и ФК "Фру­шко­го­рац" (ко­ји се так­ми­чи у Срем­ској ли­ги) и пен­зи­о­не­ри ко­ји има­ју сво­је про­сто­ри­је у згра­ди Ме­сне упра­ве.