Menu
RSS
A+ A A-

ЕР­ДЕ­ВИКНа­кон што је Оп­штин­ско ве­ће у Ши­ду не­дав­но од­би­ло по­ну­ду На­ци­о­нал­ног пар­ка "Фру­шка го­ра" из Срем­ске Ка­ме­ни­ца о пре­тва­ра­њу аку­му­ла­ци­о­ног је­зе­ра Мо­ха­рач код Ер­де­ви­ка у по­лу­риб­њак, Ме­сна упра­ва у овом се­лу је на јед­ној од сво­јих по­след­њих сед­ни­ца иза­шла са соп­стве­ним пред­ло­гом.Пре­ма ре­чи­ма пред­сед­ни­ка Ме­сне упра­ве Ер­де­вик Ми­лу­ти­на Зе­ца они су од­лу­чи­ли да упу­те по­ну­ду На­ци­о­нал­ном пар­ку "Фру­шка го­ра" да им се одо­бри пре­тва­ра­ње по­ло­ви­не је­зе­ра (чи­на је укуп­на по­вр­ши­на пре­ко 67 хек­та­ра) у по­лу­риб­њак у за­ме­ну за 50 ки­ло­гра­ма кон­зум­ног ша­ра­на по хек­та­ру и уз услов да се на чу­ва­њу и одр­жа­ва­њу риб­ња­ка за­по­сле три ста­нов­ни­ка Ер­де­ви­ка у стал­ни рад­ни од­нос.Оче­ку­је се да ће ових да­на НП "Фру­шка го­ра" до­ста­ви­ти свој од­го­вор на ову по­ну­ду Ме­сне упра­ве Ер­де­вик ко­ја је чвр­сто ре­ше­на да уз по­моћ оп­шти­не уко­ли­ко бу­де не­га­ти­ван од­го­вор над­ле­жних из На­ци­о­нал­ног пар­ка "Фру­шка го­ра" пре­у­зму са­ми бри­гу о га­здо­ва­њу на јед­ном од нај­леп­ших фру­шко­гор­ских је­зе­ра.