Menu
RSS
A+ A A-

НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ


adasevci

 

 

У Основ­ној шко­ли "Вук Ка­ра­џић" у Ада­шев­ци­ма и ове го­ди­не, 25. фе­бру­а­ра, обе­ле­жно је 65. го­ди­шњи­ца Ада­ше­вач­ког устан­ка. Про­гра­му ко­ји су при­пре­ми­ли уче­ни­ци ове шко­ле прет­хо­ди­ло је по­ла­га­ње ве­на­ца де­ле­га­ци­ја По­кра­јин­ског од­бо­ра СУБ­НОР Вој­во­ди­на, Са­ве­за бо­ра­ца Шид, ме­сног од­бо­ра удру­же­ња бо­ра­ца Ада­шев­ци...При­сут­не бор­це и го­сте по­здра­вио је пред­сед­ник оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов на­гла­сив­ши нај­ску­пљу вред­ност ко­ју су из­во­је­ва­ли бор­ци - мир за ко­ји су да­ли жи­во­те.


Са­ва Ро­шић, пред­сед­ник ОО СУБ­НОР у при­год­ном го­во­ру, из­ме­ђу оста­лог је ре­као:

"Нај­ве­ћи број пр­во­бо­ра­ца, са­рад­ни­ка и па­три­о­та из овог вре­ме­на ни­су до­че­ка­ли сло­бо­ду. Сло­бо­ду због ко­је су се су­прот­ста­ви­ли да­ле­ко ја­чем не­при­ја­те­љу и ко­ји су чи­ни­ли све да оста­ну сво­ји на сво­ме не жа­ле­ћи ни сво­је жи­во­те.Ор­га­ни­за­ци­ја Са­ве­за бо­ра­ца Оп­шти­не до са­да је, углав­ном, обе­ле­жи­ла зна­чај­на ме­ста из НОБ. То је био дуг дру­штва пре­ма па­лим бор­ци­ма, а и знак се­ћа­ња на њи­хо­ва де­ла и њи­хо­ву хра­брост.По­себ­но им­по­ну­је по­др­шка ак­ту­ел­не вла­сти у Оп­шти­ни ка­да је у пи­та­њу одр­жа­ва­ње спо­мен-обе­леж­ја, сва­ка­ко у окви­ру мо­гућ­но­сти".