Menu
RSS
A+ A A-

РЕ­ШИ­ТИ ПРО­БЛЕ­МЕ У СЕ­ЛУ

Прак­са да се пред­став­ни­ци ло­кал­не са­мо­у­пра­ве на ли­цу ме­ста упо­зна­ју са про­бле­ми­ма у ме­сним упра­ва­ма, на­ста­вље­на је 11. мар­та по­се­том Ја­ме­ни.Пред­сед­ник оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов ре­као је: "До­шли смо да раз­ме­ни­мо ми­шље­ње и утвр­ди­мо шта смо од ра­ни­је до­го­во­ре­ног оства­ри­ли, али и да са­слу­ша­мо ва­ше про­бле­ме и утвр­ди­мо при­о­ри­те­те у њи­хо­вом ре­ша­ва­њу. Ја­ме­ну, као нај­у­да­ље­ни­ју ме­сну упра­ву у на­шој оп­шти­ни, спе­ци­фич­ну и по то­ме што је то пре све­га по­љо­при­вред­ни крај, по­ку­ша­ва­мо при­бли­жи­ти цен­тру, па због то­га и до­ти­ра­мо ауто­бу­ски пре­воз, ка­ко би ста­нов­ни­ци лак­ше за­до­во­ља­ва­ли сво­је по­тре­бе у гра­ду. Циљ нам је да ожи­ви­мо при­вре­ду, а он­да ће и се­ла про­спе­ри­ра­ти. До­ма­ћин­ски се по­на­ша­мо и на­сто­ји­мо да но­вац из бу­џе­та рав­но­прав­но рас­по­ре­ђу­је­мо пре­ма по­тре­ба­ма".


При­сут­ни­ма су се пред­ста­ви­ли и дру­ги уче­сни­ци "Усме­них но­ви­на" - Ми­лан­ка Вор­ка­пић, пред­сед­ник СО Шид, Ми­ле Сте­ва­но­вић, за­ме­ник пред­сед­ни­ка оп­шти­не, Ром­ко Па­пу­га, на­чел­ник Оп­штин­ске упра­ве, Ни­ко­ла Ва­сић, ди­рек­тор До­ма здра­вља Шид. Ка­ко са­стан­ку из оправ­да­них раз­ло­га ни­је при­су­ство­ва­ла На­да Цви­ја­но­вић, на­чел­ник Оде­ље­ња за фи­нан­си­је, Ми­лан­ка Вор­ка­пић је упо­зна­ла при­сут­не да су рас­пи­са­ни но­ви кре­ди­ти из АП Вој­во­ди­на па се сви за­ин­те­ре­со­ва­ни мо­гу о то­ме ин­фор­ми­са­ти у кан­це­ла­ри­ји број 13 у згра­ди Оп­шти­не.Пр­во пи­та­ње ко­је су пред­став­ни­ци се­ла по­ста­ви­ли при­сут­ни­ма би­ло је да ли им не­ко мо­же по­мо­ћи да се осну­је от­куп­на ста­ни­ца за сто­ку, ка­ко их на­куп­ци не би уце­њи­ва­ли. Сле­де­ћи про­блем ко­ји ти­шти жи­те­ље Ја­ме­не је елек­трич­на мре­жа па је на­ве­ден при­мер да пет пла­це­ва на кра­ју се­ла још увек не­ма стру­ју, а и ина­че на­пон је слаб. Пу­те­ви су још у ра­ту оште­ће­ни, а ка­на­ли за­тр­па­ни.Пред­сед­ник оп­шти­не из­ра­жа­ва­ју­ћи до­бру во­љу да ло­кал­на са­мо­у­пра­ва по­мог­не у си­ту­а­ци­ја­ма ка­да је то мо­гу­ће на­гла­сио је да не­ки про­бле­ми јед­но­став­но ни­су у над­ле­жно­сти оп­шти­не. "Од­ре­ђи­ва­ње це­на сви­ња дик­ти­ра­ју од­лу­ке Вла­де и ма ко­ли­ко зах­те­ви би­ли оправ­да­ни, ло­кал­на са­мо­у­пра­ва на то не мо­же ути­ца­ти. Ипак, по­кре­ну­та је ини­ци­ја­ти­ва да се осну­је Оп­штин­ско удру­же­ње сто­ча­ра, па би на јед­ном ме­сту сто­ча­ри до­би­ја­ли све по­треб­не ин­фор­ма­ци­је и на­ла­зи­ли пут за ре­ше­ње сво­јих по­тре­ба".

За ре­ше­ње про­бле­ма ло­кал­на са­мо­у­пра­ва је и до са­да по­кре­та­ла ини­ци­ја­ти­ве над­ле­жним ор­га­ни­ма и то је оно у че­му мо­же по­мо­ћи сво­јим ста­нов­ни­ци­ма. Ути­цај на по­слов­ну по­ли­ти­ку при­ват­них фир­ми из оп­штин­ских ор­га­на је не­мо­гу­ће.Љи­ља­на Ани­чић је по­здра­ви­ла ова­кву вр­сту по­се­та се­о­ским сре­ди­на­ма и у свом из­ла­га­њу је из­не­ла про­бле­ме с ко­јим се ме­шта­ни су­сре­ћу, али и кри­ти­ку­ју­ћи сво­је су­гра­ђа­не. По­ме­ну­ла је да су ста­нов­ни­ци Ја­ме­не од ка­на­ла Обо­шни­ца на­пра­ви­ли вла­сти­ту сеп­тич­ку ја­му, што је из­вор за­ра­зе. Па иако ни­је члан СРС на­гла­си­ла је да су се они про­шле го­ди­не ан­га­жо­ва­ли на чи­шће­њу ка­на­ла, ко­ји је по­но­во у ло­шем ста­њу. От­пад се ба­ца по­ред пу­та, ка­же Ани­чи­ће­ва а сма­тра да се оп­штин­ска сред­ства ни­су тре­ба­ла тро­ши­ти на ас­фал­ти­ра­ње ре­ги­о­нал­ног пу­та.На кра­ју је су­ми­ра­но да су стру­ја, бен­зин­ска пум­па, чи­шће­ње ка­на­ла, апо­те­ка и пре­воз ђа­ка нај­и­зра­же­ни­је по­тре­бе у се­лу. По­ред ан­га­жо­ва­ња ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, ипак, мно­го то­га мо­гу ура­ди­ти и са­ми ста­нов­ни­ци, пре све­га ка­да је реч о одр­жа­ва­њу се­ла у ње­го­вој хи­ги­је­ни.