Menu
RSS
A+ A A-

Ви­шњи­ће­во

ПО­ДР­ШКА СЕ­ЉА­ЦИ­МА

Ку­ћа на­род­ног пе­сни­ка и гу­сла­ра Фи­ли­па Ви­шњи­ћа у Ви­шњи­ће­ву

 

Као и у Ја­ме­ни и у Ви­шњи­ће­ву, ме­шта­ни су има­ли низ зах­те­ва усме­ре­них пре­ма ло­кал­ној са­мо­у­пра­ви. Пред­сед­ник оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов је у свом увод­ном из­ла­га­њу под­се­тио при­сут­не да смо још увек де­ва­сти­ра­на оп­шти­на, без раз­вој­ног бу­џе­та.

Ипак, за­те­че­ни ду­го­ви су из­ми­ре­ни, а при­вре­да се по­ла­ко по­кре­ће."Ве­ру­јем да ће­мо до кра­ја ове го­ди­не иза­ћи из тог не­за­ви­сног по­ло­жа­јаи да ће се по­ред про­ши­ре­ња не­ких фир­ми ("Уља­ри­ца" и "Би­о­ди­зел") по­ја­ви­ти и но­ви ин­ве­сти­то­ри, па ће се отво­ри­ти но­ве фа­бри­ке и за­по­шља­ва­ти но­ви рад­ни­ци", ре­као је Авра­мов.

Пре­ма до са­да оба­вље­ним по­се­та­ма и по­слов­ним раз­го­во­ри­ма има на­го­ве­шта­ја да би се у овој го­ди­ни мо­гло из­гра­ди­ти Фа­бри­ка ала­та за ауто­мо­бил­ску ин­ду­стри­ју и Фа­бри­ка пла­сти­фи­ци­ра­ног алу­ми­ни­ју­ма од­но­сно де­ло­ви за бе­лу тех­ни­ку.

Гру­па при­вред­ни­ка из Ита­ли­је је, та­ко­ђе, по­ка­зла ин­те­ре­со­ва­ње за ула­га­ња, а о то­ме пред­сед­ник оп­шти­не ка­же: "Ми ће­мо свим за­ин­те­ре­со­ва­ним за ула­га­ње пру­жи­ти по­др­шку, јер нам је циљ да за­по­сли­мо и за­др­жи­мо љу­де да не од­ла­зе у ве­ли­ке гра­до­ве или ино­стран­ство".ploca.jpgИ у Ви­шњи­ће­ву је нај­гла­сни­ји зах­тев био усме­рен за по­ве­ћа­ње це­на сви­ња и утвр­ђи­ва­ње ра­да за­по­сле­них "на цр­но", би­ло је пи­та­ње за­што "Биг Бул" не от­ку­пљу­је код њих сви­ње и за­што се у том слу­ча­ју не ан­га­жу­је оп­штин­ска ин­спек­ци­ја.

Још јед­ном је усле­ди­ло об­ја­шње­ње да ло­кал­на са­мо­у­пра­ва не мо­же од­ре­ђи­ва­ти по­слов­ну по­ли­ти­ку фир­ми и да је за при­мед­бе на од­лу­ке Вла­де над­ле­жна Ре­пу­блич­ка ин­спек­ци­ја. Све што је би­ло у над­ле­жно­сти Оп­шти­не, учи­ње­но је да се ови про­бле­ми ре­ше на за­до­вољ­ство се­ља­ка. Уоста­лом, шид­ска ло­кал­на са­мо­у­пра­ва је је­ди­на да­ла по­др­шку не­дав­ним про­те­сти­ма сто­ча­ра због ни­ских це­на.По­што се раз­ви­ла жуч­на ди­ску­си­ја око за­га­ђи­ва­ња жи­вот­не сре­ди­не су­ге­ри­са­но је да се име­ном и пре­зи­ме­ном име­ну­ју ли­ца ко­ја то чи­не.

Али, по си­сте­му да се не за­ме­рим ком­ши­ји ре­ше­ње и ових про­бле­ма се оче­ку­је од оп­шти­не. Очи­то на по­гре­шну адре­су упу­ће­но је и пи­та­ње шта је са обе­ћа­њи­ма ми­ни­стра за ка­пи­тал­не ин­ве­сти­ци­је Ве­ли­ми­ра Или­ћа, при­ли­ком не­дав­не по­се­те, о ас­фал­ти­ра­њу пу­та, па су се по­ми­ња­ла и не­ка обе­ћа­ња да­та 1978. го­ди­не. Ди­рек­тор До­ма здра­вља је ука­зао на по­да­так да се за део згра­де До­ма здра­вља, ко­ји је ко­ри­сти­ла зе­мљо­рад­нич­ка за­дру­га го­ди­на­ма ни­је пла­ћа­ла за­куп­ни­на, стру­ја и во­да па ће убу­ду­ће и то би­ти дру­га­чи­је.Под­ву­че­но је да ло­кал­на са­мо­у­пра­ва има над­ле­жност над јав­ним пред­у­зе­ћи­ма, јав­ним уста­но­ва­ма, ме­сним упра­ва­ма и у ре­ша­ва­њи­ма про­бле­ма ин­фра­струк­ту­ре и обе­ћа­но да ће се свим про­бле­ми­ма из ових обла­сти по­све­ти­ти ду­жна па­жња.