Menu
RSS
A+ A A-

У ВА­ШИ­ЦИ

Осве­шта­на но­ва ка­пе­лаЕпи­скоп срем­ски Ва­си­ли­је за­јед­но са све­ште­ни­ци­ма Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве осве­штао је у не­де­љу 10. мар­та те­ме­ље бу­ду­ће ка­пе­ле на ме­сном гро­бљу у Ва­ши­ци. Пре то­га вла­ди­ка Ва­си­ли­је је одр­жао све­ту ар­хи­је­реј­ску ли­тур­ги­ју у цр­кви Св. Или­је у Илин­ци­ма где је са цр­кве­ним и ме­сним вла­сти­ма раз­го­ва­рао о пред­сто­је­ћој ре­кон­струк­ци­ји ове цр­кве, јед­не од нај­ста­ри­јих у овом де­лу Сре­ма.Те­ме­љи цр­кве у Илин­ци­ма до­ста су оште­ће­ни и у на­ред­ном пе­ри­о­ду тре­ба­ће мно­го на­по­ра и сред­ста­ва да се овај храм до­ве­де у функ­ци­о­нал­но ста­ње. Део по­треб­ног ма­те­ри­ја­ла за ре­кон­струк­ци­ју је на­ба­вљен и то­ком про­ле­ћа оче­ку­је се да ће би­ти из­вр­ше­ни нај­не­оп­ход­ни­ји ра­до­ви на об­но­ви овог цр­кве­ног објек­та.


Ка­пе­ла на ме­сном гро­бљу у Ва­ши­ци ко­ју је вла­ди­ка Ва­си­ли­је осве­штао по­све­ће­на је св. ве­ли­ко­му­че­ни­ку Ге­ор­ги­ју и по сво­јој фун­ки­о­нал­но­сти би­ће јед­на од нај­леп­ших у шид­ској оп­шти­ни. Пре­ма ре­чи­ма пред­сед­ни­ка Ме­сне упра­ве у Ва­ши­ци Во­ји­сла­ва Ку­ла­ча­ни­на ме­шта­ни овог се­ла већ су обез­бе­ди­ли пре­ко 200 хи­ља­да ди­на­ра за нео­п­хо­дан ма­те­ри­јал за град­њу и оче­ку­ју да ће уз по­моћ оп­шти­не ус­пе­ти да у то­ку ове го­ди­не за­вр­ше град­њу ка­пе­ле на Пра­во­слав­ном гро­бљу у Ва­ши­ци.Вла­ди­ка срем­ски Ва­си­ли­је са све­ште­ни­ци­ма СПЦ осве­штао је те­ме­ље бу­ду­ће ка­пе­ле на Пра­во­слав­ном гро­бљу у Ва­ши­ци.