Menu
RSS
A+ A A-

БА­ЧИН­ЦИ

УВЕК НЕ­ШТО НО­ВО

Ново ископани канал поред гробља

 

У Ба­чин­ци­ма се увек не­што ра­ди. Сре­ди­ном мар­та уве­ли­ко су по­че­ли ра­до­ви на ме­сном гро­бљу. Про­ши­ру­је се про­стор за гроб­на ме­ста, чи­сти ши­бље и др­ве­ће, тра­си­ра­ју ста­зе. У ду­жи­ни од око јед­ног ки­ло­ме­тра ко­па­ју се ка­на­ли од гро­бља до се­ла, ка­ко би се из тог де­ла из­ву­кла во­да ко­ја оте­жа­ва са­хра­њи­ва­ње по­кој­ни­ка.

Ра­до­ве фи­нан­си­ра ме­сна упра­ва.У цен­тру се­ла су по­са­ђе­не ту­је, а пред­сед­ник ме­сне упра­ве Не­ма­ња Ви­дић с по­но­сом по­ми­ње да ће у овој го­ди­ни би­ти по­ста­вље­ни те­ме­љи за ам­бу­лан­ту, па смо има­ли при­ли­ку да ви­ди­мо и на­црт бу­ду­ћег објек­та. И ма­да ће, ве­ро­ват­но по­тра­ја­ти, уз очи­то до­бру во­љу, ве­ру­је­мо да ће Ба­чин­ци до­би­ти пла­ни­ра­ну ам­бу­лан­ту и ста­но­ве за ме­ди­цин­ске рад­ни­ке. Јер, ка­ко се то обич­но ка­же, све што је за­по­че­то не­ка­да ће се и за­вр­ши­ти.