Menu
RSS
A+ A A-

ПУ­ТЕМ ИДУ АМ­БИ­ЦИ­ЈЕ

У ИЛИН­ЦИ­МА МНО­ГО ПЛА­НО­ВА

dragica.jpg

   

За­по­че­те ак­тив­но­сти 2006. у Илин­ци­ма при­ве­де­не су кра­ју по­чет­ком ове го­ди­не. Све ам­би­ци­је су усме­ре­не на уре­ђе­њу пу­те­ва.

Про­шле го­ди­не за­по­че­та је и за­вр­ше­на са­на­ци­ја кро­ва цр­кве а из бу­џе­та оп­шти­не до­би­је­но је још 100.000 ди­на­ра ка­ко би се на­ста­ви­ли да­љи ра­до­ви на ме­ња­њу те­ме­ља цр­кве.- Про­шло­го­ди­шњи ра­до­ви на ис­ко­па­ва­њу ка­на­ла на­ста­ви­ће се и у овој го­ди­ни. Пла­ни­ра­мо бе­то­ни­ра­ти и две пе­шач­ке ста­зе у Ули­ци Јо­ва­на Ра­шко­ви­ћа и Ули­ци Про­ле­тер­ска - ка­же пред­сед­ник Ме­сне упра­ве Илин­ци, Ра­ди­вој Ка­ша­нин.

ПР­ВО ИЛИН­ЦИ

Ка­ко са­зна­је­мо од Дра­ги­це Ми­лић, ре­фе­рен­та за ин­ве­сти­ци­је и над­зор у Јав­ном пред­у­зе­ћу за стам­бе­не услу­ге и гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште Шид, уве­ли­ко су за­по­че­ли ра­до­ви на сре­ђи­ва­њу пу­те­ва у не­ко­ли­ко шид­ских се­ла.При­о­ри­тет је због њи­хо­вог ло­шег ста­ња био сре­ђи­ва­ње три ули­це у Илин­ци­ма: Ка­ра­ђор­ђе­ве, Вој­во­ђан­ске и Про­ле­тер­ске. Из­во­ђач ра­до­ва је "Срем­пут", Ру­ма са сво­јим по­ди­зво­ђа­чи­ма.