Menu
RSS
A+ A A-

БЕЗ­БЕД­НИ ОБА­ЛА И ЦР­КВА

obala.jpg

 

Два­де­се­так го­ди­на тра­ја­ла је об­но­ва пра­во­слав­ног хра­ма Све­тих апо­сто­ла Пе­тра и Па­вла Ба­тров­ци­ма, ко­ји је осве­ћен 2003. го­ди­не, да би се на оба­ли тик по­ред хра­ма по­ја­ви­ло кли­зи­ште ко­је је угро­жа­ва­ло оба­лу и сам храм уда­љен де­се­так ме­та­ра.

Ме­сна упра­ва Ба­тров­ци је са­ни­ра­ла кли­зи­ште на­си­па­њем бе­тон­ског шу­та па са­да Бо­сут не пре­ти на овом ме­сту уру­ша­ва­њем оба­ле. Да је за­и­ста та­ко, пред­сед­ник ме­сне упра­ве Бра­ни­вој Вуч­ко­вић уве­рио је за­ме­ни­ка пред­сед­ни­ка Оп­шти­не Шид Ми­ле­та Сте­ва­но­ви­ћа, и на­чел­ни­ка Оп­штин­ске упра­ве Ром­ка Па­пу­гу, ко­ји су том при­ли­ком са­гле­да­ли и ту­ри­стич­ке мо­гућ­но­сти ко­је Бо­сут пру­жа.