Menu
RSS
A+ A A-

ЕР­ДЕ­ВИКАко је су­ди­ти по нај­но­ви­јој од­лу­ци Оп­штин­ског ве­ћа у Ши­ду, Мо­ха­рач, јед­но од нај­ве­ћих ве­штач­ких је­зе­ра на Фру­шкој го­ри не­ће би­ти пре­тво­ре­но у по­лу­риб­њак. На­и­ме, на сво­јој по­след­њој сед­ни­ци Оп­штин­ско ве­ће у Ши­ду је од­би­ло зах­тев На­ци­о­нал­ног пар­ка Фру­шка го­ра да им се про­ду­жи уго­вор о ко­ри­шће­њу је­зе­ра Мо­ха­рач ко­ји ис­ти­че 31. 12. 2007. го­ди­не, као и зах­тев да се је­зе­ро пре­тво­ри у риб­њак ра­ди ин­тен­зив­ни­јег уз­го­ја и про­из­вод­ње ри­бе.


Раз­ло­ге за ова­кву од­лу­ку оп­штин­ске Вла­де обра­зло­жио је пред­сед­ник оп­шти­не Ми­та Авра­мов ис­ти­чу­ћи да у про­те­клом пе­ри­о­ду ни оп­шти­на ни ме­сна упра­ва Ер­де­вик на чи­јој те­ри­то­ри­ји се на­ла­зи је­зе­ро Мо­ха­рач ни­су има­ли ни­ка­кве ко­ри­сти од је­зе­ра ко­је се на­ла­зи у њи­хо­вом ата­ру и да ће на­кон ис­те­ка ва­же­ћег уго­во­ра нај­ве­ро­ват­ни­је га­здо­ва­ње над јед­ним од нај­леп­ших је­зе­ра на Фру­шкој го­ри пре­пу­сти­ти Ме­сној упра­ви Ер­де­вик."На те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Шид (од­но­сно ка­та­стар­ске оп­шти­не Ер­де­вик) на­ла­зи се око 75 по­сто по­вр­ши­не је­зе­ра док је на под­руч­ју На­ци­о­нал­ног пар­ка Фру­шка го­ра не­где око 25 по­сто. Ми ће­мо се за­ла­га­ти да убу­ду­ће од при­род­них бо­гат­ства на под­руч­ју на­ше оп­шти­не ко­рист има­ју пре све­га ста­нов­ни­ци ме­ста у на­шој оп­шти­ни.

До са­да то ни­је био слу­чај и на­ша оп­шти­на је у про­те­клом пе­ри­о­ду због то­га има­ла ве­ли­ких про­бле­ма и по­те­шко­ћа", на­гла­сио је Авра­мов, ис­ти­чу­ћи да ће оп­штин­ска власт слич­но ре­а­го­ва­ти и у слу­ча­је­ви­ма ве­штач­ких је­зе­ра Бру­је ко­је се та­ко­ђе на­ла­зе у Ер­де­ви­ку, као и у је­зе­ру Сот код исто­и­ме­ног ме­ста ко­ја су та­ко­ђе под ин­ге­рен­ци­јом на­ци­о­нал­ног пар­ка Фру­шка го­ра.Ина­че, укуп­на по­вр­ши­на је­зе­ра Мо­ха­рач код Ер­де­ви­ка из­но­си пре­ко 67 хек­та­ра и по­след­њих го­ди­на оно је пред­ста­вља­ло јед­но од нај­по­се­ће­ни­јих под­руч­ја на Фру­шкој го­ри.