Menu
RSS
A+ A A-

ОДР­ЖАН ТРА­ДИ­ЦИ­О­НАЛ­НИ РУ­СИН­СКИ БАЛ У ШИ­ДУ

У Ру­син­ском до­му у Ши­ду 17. фе­бру­а­ра одр­жан је тра­ди­ци­о­нал­ни 11. ру­син­ски бал ко­ји је оку­пио око сто­ти­ну по­се­ти­ла­ца не са­мо из Ши­да и окол­них ме­ста већ и из Бе­о­гра­да

 

Ка­ко то ов­да­шњи оби­чај и го­сто­прим­ство на­ла­жу, на ула­зу го­сте су по­здра­ви­ли и по­же­ле­ли им до­бро­до­шли­цу уз по­га­чу и ра­ки­ју де­вој­ке у на­род­ној но­шњи На­та­ша Цир­ба и Ду­ња Жди­њак и де­вој­чи­ца Ива­на Џу­ња из Ба­чи­на­ца као и Де­јан Фај­фрић из Ши­да.

Ка­ко то би­ва на ова­квим ве­се­љи­ма, већ на по­чет­ку до­бар шти­мунг је на­пра­вио ор­ке­стар КПД "Ђу­ра Киш" под упра­вом Јо­ва­на Мар­ко­ви­ћа, сви­ра­ју­ћи ру­син­ске али и дру­ге пе­сме из бо­га­тог ре­пер­то­а­ра. Игра­ло се и пе­ва­ло, по­слу­же­на је ве­че­ра, пи­ло се до­бро ви­но...

На­рав­но, ор­га­ни­за­то­ри су при­пре­ми­ли и тра­ди­ци­о­нал­ни "плес ср­ца" за ко­ји се при­ја­ви­ло 25 па­ро­ва. По си­сте­му ели­ми­на­ци­је, ис­па­да­ли су јед­ни по јед­ни да би на кра­ју по­бед­ни­ци оста­ли Да­ни­је­ла Па­пу­га и Ми­ро­слав М. Цир­ба. Да­ми је при­па­ла тор­та, а џен­тлем­ну бо­ца ви­на.

При­пре­мљен је још је­дан нео­би­чан "плес с ја­бу­ком" где су пле­са­чи мо­ра­ли би­ти ве­шти ка­ко им не би ис­па­ла ја­бу­ка из­ме­ђу че­ла. Нај­спрет­ни­ји у овом пле­су су би­ли Хе­ле­на и Мил­ко Влчек, ко­ји су до­би­ли ула­зни­це за сле­де­ћи бал. Ова­ква ве­се­ља се не мо­гу за­ми­сли­ти без бо­га­те том­бо­ле, а нај­вред­ни­ју на­гра­ду ко­лор ТВ је осво­ји­ла Ксе­ни­ја Јо­си­по­вић, ро­ђе­на Тор­ма, из Бе­о­гра­да, по­ре­клом из Би­кић До­ла.

А осим ове, ор­га­ни­за­то­ри су при­пре­ми­ли и тзв. "шок том­бо­лу" те је Вјер­ку Мих­њак из Ши­да "за­па­ло" да пла­ти ра­чун за елек­трич­ну енер­ги­ју за ме­сец да­на ко­ју по­тро­ши "Ђу­ра Киш". Био је то још је­дан успе­шан бал, а пр­ви го­сти су по­че­ли да се ра­зи­ла­зе тек у два са­та по­сле по­но­ћи...