Menu
RSS
A+ A A-

Култура

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
"ТРА­ЖИМ МУ­ЖА" Аутор В.М.А. 2915
ТАМО ГДЕ ЈЕ УМЕТНИК, ТУ ЈЕ ЦЕНТАР СВЕТА Аутор В.М.А. 1338
У ВРХУ ДРАМСКОГ АМАТЕРИЗМА Аутор Владимир Ђитко 1261
ДОБРА ЖЕТВА ПОД ВРШАЧКИМ БРЕГОМ Аутор Петар Вејновић 1152
МО­НО­ГРА­ФИ­ЈА О СА­ВИ Аутор В.М.А. 1366
СИН­ЂА НЕ ПО­СУ­СТА­ЈЕ Аутор Петар Вејновић 1408
РИ­ЗНИ­ЦА ПИ­СА­НЕ РЕ­ЧИ Аутор Петар Вејновић 1517
ЈЕД­НО ЛЕ­ПО ВЕ­ЧЕ СА ЕВОМ РАС Аутор В.М.А. 1242
ПРИ­ГОД­НА СВЕ­ЧА­НОСТ Аутор Петар Вејновић 1232
У ПА­КЛУ ДРО­ГЕ Аутор Владимир Ђитко 1241
НА­РОД­НО БЛА­ГО Аутор Петар Вејновић 1244
ЗА­И­СКРИ­ЛЕ "ИСКРЕ КУЛ­ТУ­РЕ" Аутор Петар Вејновић 1245
У ЗНА­КУ ВОЈ­ВО­ЂАН­СКОГ МЕ­ЛО­СА Аутор Владимир Ђитко 1234
СЕ­ЋА­ЊЕ НА ДУ­ШКА ТРИ­ФУ­НО­ВИ­ЋА Аутор Владимир Ђитко 1218
СТА­РА ПА­ЗО­ВА ЗА ПЕТ НА­ШИХ ПРЕД­СТАВ­НИ­КА Аутор Петар Вејновић 1315
НА ДАР БИ­СТА ЧУ­ВЕ­НОГ ГУ­СЛА­РА Аутор Петар Вејновић 1400
НА ЧЕ­ЛУ ХО­РА ПО­ЛА ВЕ­КА Аутор Петар Вејновић 1267
ПРО­ДА­ЈНА ОСМО­МАР­ТОВ­СКА ИЗ­ЛО­ЖБА Аутор В.М.А. 1263
ДО­БАР ШТИ­МУНГ ДО ЈУ­ТРА Аутор Владимир Ђитко 1220
ЧОР­БА У ЛЕ­ПИ­ЊИ Аутор Владимир Ђитко 1408
МАЈ­КА­МА С ЉУ­БА­ВЉУ Аутор В.М.А. 1179
НА­РОД­НИ ГУ­СЛАР МЕ­ЂУ НАЈ­МЛА­ЂИ­МА Аутор Петар Вејновић 1288
ОДР­ЖАН ТРА­ДИ­ЦИ­О­НАЛ­НИ РУ­СИН­СКИ БАЛ У ШИ­ДУ Аутор Владимир Ђитко 1242
ГА­ЛЕ­РИ­ЈА "СА­ВА ШУ­МА­НО­ВИЋ" У ШИ­ДУ Аутор Владимир Ђитко 1255
Кул­тур­но-обра­зов­ни цен­тар Шид Аутор В.М.А. 1414
Ми­лан Не­го­ва­но­вић - сли­кар Аутор В.М.А. 1178
УРУ­ЧЕ­НЕ СВЕ­ТО­САВ­СКЕ НА­ГРА­ДЕ Аутор В.М.А. 1200
КУЛ­ТУР­НА БА­ШТИ­НА СРЕ­МА Аутор Др Мирјана Лесек 1376
АК­ТИВ­НО­СТИ СКУД "ЈЕД­НО­ТА" У ШИ­ДУ Аутор Владимир Ђитко 1397
Га­ле­ри­ја "Са­ва Шу­ма­но­вић" Аутор Редакција 1195
Спорт­ска ха­ла у Ши­ду Аутор В.М.А. 1356
У ШИ­ДУ ИЗ­ВЕ­ДЕ­НЕ МО­НО­ДРА­МЕ ВЕ­ЊА­МИ­НА БУЉ­ЧИКА­ Аутор Владимир Ђитко 1283
ФЕ­СТИ­ВАЛ МО­НО­ДРА­МЕ У НО­ВОМ СА­ДУ Аутор Владимир Ђитко 1436
Га­ле­ри­ја сли­ка "Са­ва Шу­ма­но­вић" Шид Аутор Петар Вејновић 1671
Ли­ков­ни круг "Са­ва Шу­ма­но­вић" Аутор В.М.А. 1257
Галерија "Сава Шумановић" Аутор Редакција 1311
У Новом Саду од 23-30. новембра Аутор Реадкција 1247
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУШТВО "ЂУРА КИШ" ИЗ ШИДА Аутор Владимир Ђитко 1245
ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО СИМИ ТОМОВИЋУ Аутор Радивој Лазић 1262
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА У ДОМУ КУЛТУРЕ Аутор Редакција 1314
"ШИДИНА" ПОСВЕЋЕНА МИЛЕВИ МАРИЋ - АЈНШТАЈН Аутор Редакција 1443
ВИШЊИЋЕВО Аутор Петар Вејновић 1235
УЗ ЈЕДНО ПОСТХУМНО ПРИЗНАЊЕ Аутор Светислав Ненадовић 1280
Вишњићева награда Аутор Петар Вејновић 1194
АНИМИРТИ МЛАДЕ Аутор С. Каназир 1214
Беседа о Вуку Аутор Радојка Плечко 1342
КОНЦЕРТ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ Аутор В.М.А. 1179
ВЕК СЛОВАЧКОГ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОГ ДРУШТВА Аутор Редакција 1142
Пролећни запис на мокрој гори Аутор Недељко Терзић 1124