Menu
RSS
A+ A A-

ЛИ­ЦИ­ТА­ЦИ­ЈА ПРЕ­МА ОЧЕ­КИ­ВА­ЊИ­МА

Ми­ну­ла ли­ци­та­ци­ја за за­куп др­жав­ног зе­мљи­шта на под­руч­ју шид­ске оп­шти­не ко­ја је одр­жа­на по­чет­ком ове го­ди­не и да­нас је јед­на од глав­них те­ма раз­го­во­ра по­љо­при­вред­ни­ка у нај­за­пад­ни­јој оп­шти­ни Ср­би­је

Иако је ге­не­рал­на ко­ми­си­ја СО Шид по оп­штим оце­на­ма сам по­сту­пак спро­ве­ла пре­ма утвр­ђе­ној про­це­ду­ри ко­ја је пред­ви­ђа­ла да се у јед­ној ка­та­стар­ској оп­шти­ни мо­же за­ку­пи­ти нај­ви­ше 150 хек­та­ра остао је ути­сак да су та­ко­зва­ни "тај­ку­ни" и ово­га пу­та од­не­ли пре­ва­гу. На­и­ме, нај­ве­ћи део по­љо­при­вред­ног зе­мљи­шта од укуп­но 4.200 хек­та­ра у за­куп су узе­ле фир­ме и по­је­дин­ци ко­ји су их у нај­ве­ћем де­лу и до са­да об­ра­ђи­ва­ли.

Јед­ном реч­ју вла­сни­ци ин­ди­ви­ду­ал­них по­љо­при­вред­них га­здин­ста­ва ни­су има­ли шан­се да се над­ме­ћу са њи­ма, јер су це­не на по­је­ди­ним пар­це­ла­ма до­сти­за­ле астро­ном­ске ци­фре. Та­ко је за­куп за је­дан хек­тар зе­мљи­шта у ка­та­стар­ској оп­шти­ни Ер­де­вик чи­ја је по­чет­на це­на би­ла 8,5 хи­ља­да ди­на­ра до­сти­гла из­нос од 99 хи­ља­да ди­на­ра.

Иако је оп­штин­ска ко­ми­си­ја утвр­ди­ла и при­о­ри­те­те код за­ку­па ко­ји су ишли у при­лог ма­њим по­љо­при­вред­ним га­здин­стви­ма, њи­хо­ви вла­сни­ци јед­но­став­но ни­су мо­гли под­не­ти ли­ци­та­ци­о­ни из­нос ко­ји је че­сто био ван сва­ких еко­ном­ских ин­те­ре­са. За­то су и ко­мен­та­ри вла­сни­ка ма­њих пар­це­ла би­ли не­га­тив­ни. По­љо­при­вред­ник из Ба­чи­на­ца Не­ма­ња Ми­лић је же­лео узе­ти у за­куп око 15 хек­та­ра зе­мљи­шта ко­је се на­ла­зи не­да­ле­ко од ње­го­вих њи­ва.

"Јед­но­став­но ни­сам имао ни­ка­кве шан­се да се над­ме­ћем са они­ма ко­ји су же­ле­ли по сва­ку це­ну узе­ти ову зе­мљу у за­куп. На пр­сте јед­не ру­ке мо­гу се из­бро­ја­ти ма­њи ин­ди­ви­ду­ал­ни по­љо­при­вред­ни­ци ко­ји су узе­ли у за­куп др­жав­но зе­мљи­ште. По мом ми­шље­њу за ова­кву си­ту­а­ци­ју нај­ви­ше кри­ви­це при­па­да са­мој др­жа­ви ко­јој је из­гле­да би­ло нај­ва­жни­је да ли­ци­та­ци­о­на це­на бу­де што ве­ћа. Али по­сле­ди­це ова­квог по­ступ­ка ви­де­ће се ве­о­ма бр­зо. Ма­ња по­љо­при­вред­на га­здин­ства би­ће до­ве­де­на у још не­по­вољ­ни­ји по­ло­жај што ће има­ти да­ле­ко­се­жне по­сле­ди­це за раз­вој агра­ра у овом де­лу Ср­би­је - ис­ти­че Ми­лић.

Ина­че, нај­ве­ћи део др­жав­ног зе­мљи­шта у за­куп као што се оче­ки­ва­ло узе­ле су Зе­мљо­рад­нич­ке за­дру­ге: "Гра­ни­чар Шид", "Ра­тар Ку­ку­јев­ци", фир­ма "Евро­па монд" и "ПП Ер­де­вик" и др. Пре­ма ре­чи­ма Све­то­за­ра Шо­ла­је пред­сед­ни­ка ге­не­рал­не ко­ми­си­је СО Шид ко­ја је спро­ве­ла ли­ци­та­ци­о­ни по­сту­пак за­куп­ци­ма, са­да пред­сто­ји при­ба­вља­ње га­ран­ци­ја и пот­пи­си­ва­ње уго­во­ра са Ми­ни­стар­ством по­љо­при­вре­де, ко­ји пред­ви­ђа да се све оба­ве­зе из скло­пље­ног уго­во­ра из­ми­ре до ок­то­бра ове го­ди­не.