Menu
RSS
A+ A A-

ШИД - ПЧЕ­ЛАР­СТВО

Удру­же­ње пче­ла­ра из Ши­да би­ло је ор­га­ни­за­тор ве­о­ма успе­шног пре­да­ва­ња о за­шти­ти пче­ла ко­је је у са­ли До­ма кул­ту­ре у Ши­ду одр­жао про­фе­сор Мајкл Ем­при са По­љо­при­вред­ног фа­кул­те­та Ме­рил­нед у САД. Углед­ни про­фе­сор из Аме­ри­ке ко­ји ва­жи за јед­ног од нај­бо­љих свет­ских струч­ња­ка из ове обла­сти го­во­рио је о нај­но­ви­јим ис­ку­стви­ма у Аме­ри­ци и све­ту у за­шти­ти пче­ли­њих дру­шта­ва као и о бор­би про­тив све при­сут­ни­јих бо­ле­сти ко­је на­па­да­ју пче­ле.

По­себ­ну па­жњу по ре­чи­ма про­фе­со­ра Ем­при­ја пче­ла­ри у Ср­би­ји тре­ба да обра­те на по­ја­ву ткзв. "ко­шни­чи­не бу­бе" ин­сек­та ко­ји на­но­си ка­та­стро­фал­не ште­те у пче­ли­ња­ци­ма. Исти­на овај ин­сект се ни­је до са­да по­ја­вио на на­шим про­сто­ри­ма али по­тен­ци­јал­на опа­сност по­сто­ји по­што се ста­ни­шта ових ин­се­ка­та на­ла­зе на пло­до­ви­ма ди­ња "це­ро­ва­ча" ко­је се на­ла­зе на број­ним по­вр­ши­на­ма по­себ­но у се­вер­ном де­лу Ср­би­је.

Углед­ни гост из Аме­ри­ке је по­ред то­га го­во­рио и о дру­гим те­ма­ма ис­ти­чу­ћи да се то­ком свог бо­рав­ка у Ср­би­ји уве­рио да су на­ши пче­ла­ри из­у­зет­но до­бро об­у­че­ни али да им у по­је­ди­ним тре­ну­ци­ма не­до­ста­је од­ре­ђе­на тех­но­ло­ги­ја и сред­ства ка­ко би пред­у­пре­ди­ли евен­ту­ал­не по­ја­ве за­ра­зних бо­ле­сти код пче­ла. Про­фе­сор Мајкл Ем­при је по­ред пре­да­ва­ња у Ши­ду го­во­рио и на слич­ним ску­по­ви­ма у Кра­ље­ву и Ла­за­рев­цу ко­ји­ма су по­ред пче­ла­ра при­су­ство­ва­ли и на­ши нај­у­глед­ни­ји струч­ња­ци из обла­сти пче­лар­ства.

По­ред бој­них пче­ла­ра, на ску­пу у Ши­ду су при­су­ство­ва­ли и пред­став­ни­ци пче­ла­ра из Вин­ко­ва­ца и Ву­ко­ва­ра као и Го­ран Мир­ја­нић аси­стент на По­љо­при­вред­ном фа­кул­те­ту у Ба­ња лу­ци. Пре­ма ре­чи­ма Ми­лен­ка Ги­ћа­но­ва чла­на Из­вр­шног од­бо­ра удру­же­ња пче­ла­ра у Ши­ду ко­је сло­ви за јед­но од нај­бо­љих у Вој­во­ди­ни слич­на пре­да­ва­ња оче­ку­ју се и у на­ред­ној го­ди­ни и на њи­ма ће по­ред до­ма­ћих струч­ња­ка уче­ство­ва­ти и углед­ни струч­ња­ци из Евро­пе и Аме­ри­ке.

У ме­ђу­вре­ме­ну шид­ски пче­ла­ри су одр­жа­ли го­ди­шњу из­бор­ну Скуп­шти­ну Удру­же­ња пче­ла­ра на ко­ме је иза­бра­но и нај­у­же ру­ко­вод­ство. За пред­сед­ни­ка удру­же­ња иза­бран је Ми­лен­ко Ми­ша Ги­ћа­нов док је за се­кре­та­ра иза­бран Ла­зар Ле­ма­јић. Нај­ви­ше ре­чи на овом ску­пу би­ло је око пред­сто­је­ће ре­ги­стра­ци­је пче­ла­ра у Ши­ду ко­ји ће од ове го­ди­не мо­ра­ти да из­вр­ше ре­ги­стра­ци­ју сво­ја пче­лар­ска дру­штва. Нај­ве­ро­ват­ни­је ће то учи­ни­ти пре­ко СПОС-а (Са­ве­за пче­лар­сих ор­га­ни­за­ци­ја Ср­би­је) ко­је ће им омо­гу­ћи­ти пла­сман њи­хо­вих про­из­во­да на број­ним тр­жи­шти­ма.